atmosfære / atmosphere

Græsk: De omkring jorden og visse andre planeter omgivende luftlag og luftfarter, eksempelvis ilt og vanddamp, nitrogen og atmofille, gasser så som kuldioxid CO2, der alle holdes på plads af tyngdekraften.
Overordnet er atmosfæren delt i to hovedgrupper og en række lag: Hovedgrupperne er: homosfæren og heterosfæren. I homosfæren er luftens gas ikke blandet.
Atmosfærens lag, ud mod verdensrummet, universet, er:
I naturvidenskab er aerologi studiet af Jordens atmosfære.
Luftkvalitet og luftforurening påvirkes bl.a. af historiske, atmosfæriske atomvåbenforsøg, og aktuelt af krige, landbrugets udvaskning, luftfartens miljøpåvirkning, meteologiske forhold og vulkanaske.
Røggas er et forbrændingsprodukt der kan indeholde skadelige luftarter som kulilte, dioxin og svovldioxid.
Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten, 2017.
§ 1. Formålet med denne bekendtgørelse er
1) at definere og fastsætte mål for luftkvaliteten med henblik på at undgå, forhindre eller begrænse skadelige virkninger på menneskers sundhed og på miljøet som helhed...
Stk. 2. Denne bekendtgørelse omfatter følgende stoffer:
1) Svovldioxid (SO2).
2) Nitrogendioxid (NO2).
3) Nitrogenoxider (NOx).
4) Partikler (PM10 og PM2,5).
5) Bly (P2b).
6) Ozon (O3).
7) Benzen.
8) Kulilte/ Carbonmonoxid (CO).
9) Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH).
10) Cadmium (Cd).
11) Arsen (As).
12) Nikkel (Ni).
13) Kviksølv (Hg).
Se også: Astronomi ; Atmosfærisk elektricitet ; biosfæren ; flyvemaskiner ; fotokemisk luftforurening ; forsuring; sur regn ; fugle ; hydrosfæren ; kemi ; klima ; komprimeret luft ; Kyoto-protokollen ; Luftfartstilsynet ; luftperspektiv ; luftvåben ; lyn ; Miljøstyrelsen ; nordlys, sydlys eller polarlys ; orkan ; respirator ; storm ; ventilator ; vejr ; vind.

Litteratur

Air and Rain: The Beginnings of Chemical Climatology. / : Robert Angus Smith.
Longmans, Green, and Company, 1872.
- https://archive.org/details/airrainbeginning00smituoft
Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening. / : Jørgen Brandt, Ole Hertel og Jes Fenger Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser, 2001.
Hvad er luftforurening?
Et problem på mange skalaer
Luftforurening er et miljøproblem med mange aspekter. Det spænder fra rene ”her og nu” fænomener som irritation af øjne og luftveje, over regionale fænomener som overgødskning (eutrofi ering) med en tidshorisont på årtier, til globale virkninger som forøget drivhuseffekt, der kan ændre livsbetingelser for mennesker og natur på hele Jorden i løbet af de kommende århundreder.
En kæde af fænomener
Uanset på hvilken skala luftforureningen udspiller sig, kan den, som vist på side 4, opfattes som en kæde af fænomener: Det begynder med en aktivitet, der medfører udslip (også kaldet emission). Normalt tænker man på menneskeskabte udslip, men også udslip fra naturlige kilder som fx vegetation, skovbrande eller vulkaner har betydning. De udsendte stoffer er normalt kemiske forbindelser som fi ndes i atmosfæren i forvejen, men som nu kommer til at optræde i for høje koncentrationer på ubekvemme steder. Der kan dog også være tale om naturfremmede stoffer som fx CFC, dioxiner eller radioaktive isotoper.
Udslippene varierer betydeligt fra sted til sted; fx er udslippet af kvælstof oxider, der fortrinsvis kommer fra trafi k, højere i byerne end ude på landet. Udslippene varierer ligeledes i tiden; fx er udslippet af svovldioxid, der typisk stammer fra afbrænding af kul og andre fossile brændsler, størst om vinteren. Efter udslippet vil forureningen udbredes med luftens bevægelser. Der er her dels tale om transport med vinden, dels om diffusion. Diffusion kan opfattes som en spredning pga. turbulens i luften. Den svarer til transporten pga. vinden, men sker på en meget mindre skala. Den vertikale opblanding (eller diffusion) afhænger af, om der er forhold, som giver opdrift pga. højere jordtemperatur i forhold til temperaturen lige over jorden, eller om der er mekanisk turbulens i luften som et resultat af vindens opbremsning mod overfladen.
Forskere: Luftforurening forkorter liv mere end antaget : Et hold forskere konkluderer, at øget luftforurening øger risikoen for blandt andet KOL. / : Jakob Hansen. I: Ekstra Bladet,. 9. juli 2019.
Mens det alle dage har været kendt, at luftforurening ikke just er godt for helbredet, har en række forskere nu undersøgt følgerne nærmere og er kommet frem til, at de helbredsmæssige konsekvenser er værre end hidtil antaget.
Det skriver CNN på baggrund af en rapport udgivet i European Respiratory Journal. Forskerne konkluderer på baggrund af deres undersøgelser, at luftforurening gør, at lungerne ældes hurtigere, og at der er højere risiko for at få lungesygdommen KOL.
Ens lungefunktion bliver naturligt nedsat med tiden, men den hastighed øges alt efter hvor meget forurening, man udsættes for, konkluderer forskerne.
For hver fem mikrogram per kubikmeter partikelforurening af typen PM2,5, man bliver udsat for årligt, viste lunger i undersøgelsen en nedsat funktion svarende til to års ældelse
The Upper Atmosphere: Data Analysis and Interpretation.
/ : Walter Dieminger et al. Springer, 1996.
- https://archive.org/details/springer_10.1007-978-3-642-78717-1

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page