afgrøde

Afgrøder er alt det, som i landbrug dyrkes og vokser på marken, et dyrket stykke jord, i drivhuse, og som høstes, eksempelvis korn, ris, frugter og grøntsager.
Afgrøder bruges som føde og i industrien.
Bekendtgørelse om kontrol af overholdelsen af EU's handelsnormer for friske frugter og grøntsager.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191324
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Friske frugter og grøntsager: Frugter og grøntsager omfattet af forordning nr. 1308/2013, bilag I, del IX og del XI, der er friske, uforarbejdede, hele, intakte og udviklede.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007
BILAG I, lettere udvidet:
korn, nødder, ris, sukker, frø, humle, olivenolie- og spiseoliven
tomater
skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre Alliumarter
hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassicaarter)
salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichoriumarter)
gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre spiselige rødder
agurker, asier
bælgfrugter, ærter, bønner, linser, lupiner, jordnødder, sojabønner
kaffebønner, kakaobønner
pisang, figner, ananas
avocadoer, guavabær, mangoer og mangostaner
bananer,
citrusfrugter: appelsin, cedrat – sukatfrugt, citron, grapefrugt, lime, klementin, mandarin
druer
jorbær, hindbær
meloner (herunder vandmeloner) og melontræsfrugter (papajaer)
æbler, pærer, kiwi, kvæder
abrikoser, brombær, kirsebær, ferskner (herunder nektariner), blommer, slåen
Danske afgrøder fremgår af Landbrugs- og gartneritællingerne og Statistisk årbog frem til og med 2017.
Afgrøder kan være økologiske.
Afgrøder påvirkes positivt og negativt, misvækst, af miljøet, klimaet og vejret, herunder også miljøforurening, som gylle, nitrat, pesticider samt klimaforandringer, så som tørke og oversvømmelser.
Pligtige efterafgrøder
Formålet med de pligtige efterafgrøder er ifølge Landbrugsstyrelsen at mindske kvælstofudvaskningen fra hovedafgrøden høstes, og indtil der etableres en ny afgrøde det følgende forår.
De pligtige efterafgrøder blev oprindeligt indført med Vandmiljøplan II og bidrager således til Danmarks opfyldelse af Nitratdirektivet.
Pligtige efterafgrøder kan for eksempel bestå af græs, korn eller korsblomstrede afgrøder og skal altid efterfølges af en vårafgrøde.
Se også: Fold ; hybrid ; juletræer ; krydderier ; krydderurter ; tang ; urter.

Litteratur

Afgrøder i dansk landbrug 2017. / : Nyt fra Danmarks Statistik nr. 302, 2017.
'Næsten to tredjedele af Danmarks areal er landbrug
Danmark er et landbrugsland. Trods landbrugets aftagende betydning for dansk økonomi er 62 pct. af vores land i 2017 opdyrket med landbrugsafgrøder. Korn udgør 54 pct. af landbrugsarealet efterfulgt af græs og grønfoder med 28 pct. og raps med 7 pct.'

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page