Ankenævnet for Patienterstatningen

Nævn oprettet 2015 ved en sammenlægning af Patientskadeerstatningen og Lægemiddelskadeankenævnet.
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
(Ændring af regler om patienters retsstilling, nedlæggelse af Lægemiddelskadeankenævnet, oplysningspligt ved erstatningsudbetalinger i patientskadesager, afbrydelse af forældelse i sager om patient- og lægemiddelskadeserstatninger, offentliggørelse af Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter ved tilbagevendende tilsyn m.v.), 2014
»Kapitel 4 a
Ankenævnet for Patienterstatningen
§ 58 a. Ministeren for sundhed og forebyggelse nedsætter et ankenævn for Patienterstatningen, der består af 1 formand og et af ministeren for sundhed og forebyggelse fastsat antal næstformænd og beskikkede medlemmer. Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen, 2018
§ 1. Ankenævnet for Patienterstatningen er klageinstans for afgørelser truffet af Patienterstatningen, tidligere Patientforsikringsforeningen, der er oprettet i medfør af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
Se også: Patientsikkerhed ; Styrelsen for Patientsikkerhed.
Se også: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Årsberetning 2017 – Ankenævnet for Patienterstatning, Ankenævnet for Patienterstatningen.
/ : Styrelsen for Patientsikkerhed, 2018.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page