Danmark: ReligionGeography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Denmark: ReligionThere is a distinction between legislative acclaimed and recognized religious communities and congregations, and not accepted and recognized religious communities and churches. The recognition mainly includes protection after the blasphemy clause and tax exemption.

Danemark: Religion

Une distinction entre les législatives de renommée et reconnue communautés et congrégations religieuses, et ne sont pas acceptés et reconnus des communautés religieuses et les églises. La reconnaissance comprend principalement la protection après la clause blasphème et l'exonération fiscale.

Dinamarca: Religión

La distinción entre las comunidades religiosas legislativas aclamados y reconocidos y congregaciones, y no aceptados y reconocidos comunidades religiosas e iglesias. El reconocimiento incluye, principalmente, la protección después de la cláusula de la blasfemia y la exención de impuestos.

Dänemark: Religion

Eine Unterscheidung zwischen legislativen gefeierte und anerkannte Religionsgemeinschaften und Gemeinden, und nicht akzeptierten und anerkannten Religionsgemeinschaften und Kirchen. Die Anerkennung beinhaltet im Wesentlichen den Schutz nach dem Blasphemie-Klausel und Steuerbefreiung.

Der skelnes lovgivningsmæssigt mellem anerkendte og godkendte trossamfund og menigheder og ikke anerkendte og godkendte trossamfund og menigheder. Godkendelsesproceduren fremgår af Vejledende retningslinjer udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedr. Trossamfund, 6. rev. udgave, den 18. august 2011, hvorfra følgende definition er sakset:
'Hvad forstår man med betegnelsen "et trossamfund’"
I kirkeministerens svar på spørgsmål fremsat i forbindelse med Folketingets behandling af ægteskabsloven (Folketingstidende 1968-69, tillæg B, sp. 1927-30) blev fremlagt en fortolkning af „trossamfund?, som har dannet præcedens. I forbindelse med svaret (spørgsmål 11), blev det fremhævet, at anerkendelse af trossamfund (jfr. Kirkeministeriets skrivelse af 1. juni 1929):
“„...i første række [vil] afhænge af samfundets størrelse, og om dette har en så fast organisation, derunder også uddannelsesanstalter for præster, at der kan haves sikkerhed for samfundets fortsatte beståen og forsyning med præster, hvem det kan overdrages at udføre kirkelige handlinger, navnlig dåb og ægtevielse, med borgerlig retsvirkning." Her vil det som anført i en tidligere skrivelse fra kirkeministeriet „navnlig være af betydning, om vedkommende trossamfund tilhører et af de store verdenssamfund".” (sp. 1927-28) Disse bemærkninger drejer sig om anerkendte trossamfund, dvs. trossamfund, som er blevet anerkendt ved kongelig resolution. Denne form for anerkendelse er ophørt i 1969.'
Familiestyrelsens Ankestyrelse har komplette lister over anerkendte og godkendte trossamfund og menigheder i Danmark.
Anerkendelsen omfatter hovedsagelig beskyttelse efter blasfemiparagraffen og skattefrihed.

Listen over danske religiøse organisationer er ikke komplet.

The list of Danish religious organizations is not complete.

Se også: Valdemar Ammunsen ; fredspræster ; Institut for Dansk Kirkehistorie ; Johannes Oskar Andersen ; Uffe Birkedal ; Hans Adolf Brorson ; Nicolai Frederik Severin Grundtvig ; Ludvig Holberg, Søren Kierkegaard ; Thomas Kingo ; Bodil Koch ; Bjørn Stisgaard Kornerup, Holger Rørdam ; Harald Søbye.

Litteratur

Eksempler på litteratur af og om Grundtvig, rev. april 2011.
Gandhi and Nordic Countries.
Bregnsbo, Michael: Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen : danske præsters deltagelse i den offentlige opinionsdannelse vedrørende samfundsordenen og statsmagten 1750-1848, belyst ved trykte prædikener : en politisk-idéhistorisk undersøgelse. Det Kongelige Bibliotek, Museum Tusculanum, 1997.
Gjellerup, Sophus Michael: Biskop Jens Dinesen Jersin: Bidrag til Danmarks skole- og kirkehistorie i det 17de aarhundrede ... I kommission hos G. E. C . Gad, 1870 - 290 s.
- http://www.archive.org/details/biskopjensdines00gjelgoog
Gudstjenester aflyses over hele landet. / Kristine Korsgaard ; Nilas Heinskou. I: Politiken, 02/25/2012.
Koch, Hal: De ældste danske Klostres Stilling i Kirke og Samfund indtil 1221. I: Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 3 (1934 - 1936) 1.
Olesen, Gunnar: Kristne for socialisme: en kritisk oversigt. - Aarhus Universitet, Institut for Missionsteologi og Økumnenisk Teologi, 1976 - 41 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page