Direktoratet for Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsforsikringen

Historisk direktorat oprettet 1924 under: Indenrigsministeriet.
Forsættes 1932 som: Arbejdsdirektoratet.
Forsat fra: Arbejdsdirektoratet.
Se også: Betænkning 345.
Omtalt i: Arbejdsløsheden i Aarene 1931-35 . / : Danmarks Statistik, 1937.
I Fortsættelse af Departementets tidligere Redegørelser for Arbejdsløsheden meddeles i nærværende Hæfte Oplysninger om Arbejdsløsheden i Aarene 1931-35. Medens Statistiken til og med 1930 udarbejdedes paa Grundlag af Indberetninger fra Fagforbundene til Departementet, hviler den fra og med 1931 paa de Indberetninger, de anerkendte Arbejdsløshedskasser hver Maaned indsender til Brug for saavel Departementet som Direktoratet for Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsforsikringen. Da det saa godt som uden Undtagelse er de samme Arbejdere, der er Medlemmer af Fagforeningen og den dertil svarende Arbejdsløshedskasse, danner Opgørelsen for 1931-35 i det store og hele en naturlig Fortsættelse af den tidligere Arbejdsløshedsstatistik.
Se også: Arbejdsanvisning ; arbejdsløs ; arbejdsløshedsforsikring ; socialpolitik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page