Konkursrådet

Økonomisk råd stiftet 2001 under Justitsministeriet.
Betænkning om gældssanering Betænkning nr. 1449
1. Konkursrådet har følgende opgaver:
1) efter Justitsministeriets anmodning at afgive indstilling om ændringer i konkursloven med henblik på reform af denne lovgivning,
2) at virke som rådgivende organ for Justitsministeriet med hensyn til insolvensretlige bestemmelser i særlovgivningen og i internationale regler og med hensyn til principielle spørgsmål om fastsættelse af administrative bestemmelser vedrørende insolvensbehandling mv., og
3) at afgive indstilling om behov og muligheder for i forbindelse med insolvensbehandling at styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, herunder ved et forbedret samarbejde mellem de involverede offentlige myndigheder og anklagemyndigheden samt i forbindelse med boer, der i dag sluttes uden skiftebehandling.

Betænkning om konkurskarantæne : Afgivet af Konkursrådet. Justitsministeriet, 2011. ; Betænkning 1525)
I kapitel 2 beskriver Konkursrådet gældende ret. Efter en kort indledning om konkurs og konkurskriminalitet beskriver Konkursrådet navnlig de gældende regler om rettighedsfrakendelse, erstatningsansvar, konkurskarantæne og sikkerhedsstillelse for skatter og afgifter.
I kapitel 3 beskriver Konkursrådet tidligere overvejelser om konkurskarantæne. Konkursrådet gennemgår navnlig overvejelserne i 1986-betænkningen om økonomisk kriminalitet og Straffelovrådets udtalelse om denne betænkning, 2006-rapporten fra en arbejdsgruppe under Konkursrådet vedrørende konkurskriminalitet og 2008-betænkningen om modernisering af selskabsretten.
Bilag 1 Statistiske oplysninger om personer involveret i selskabers konkurser og tvangsopløsninger
Til brug for Konkursrådets overvejelser har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i januar 2010 foretaget et udtræk for en 10-årig periode opdelt på konkurser og tvangsopløsninger og på henholdsvis ledelsesmedlemmer (bestyrelse og direktion), stiftere og revisorer.

Se også: Gæld.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page