Libanon

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Mellemøstlig  republik med grænser til Israel og Syrien og med kystlinje til Middelhavet. Del af Levanten.
Geografihistoriske primærkilder og fremstillinger:
Sefer nameh; relation du voyage de Nassiri Khosrau en Syrie, en Palestine, en Égypte, en Arabie et en Perse, pendant les années de l'Hégire 437-444 (1035-1042) Publié, traduit et annoté par Charles Schefer. - Paris: E. Leroux, 1881. - https://archive.org/details/sefernamehrelati01nasiuoft
Demografi:
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
FAO Statistical Yearbook 2014: Near East and North Africa. Food and Agriculture.
- Cairo : Food and Agriculture Organization of the United Nations. Regional Office for the Near East and North Africa, 2014.
- http://www.fao.org/docrep/019/i3591e/i3591e.pdf
Assessment of the impact of Syrian refugees in Lebanon and their employment profile / ILO Regional Office for Arab States - Beirut: ILO, 2014.
- http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_240134.pdf
Historie: Palmyre imperiet 270–273. Seljuk Sultanatet 1037-1194. Det ottomanske rige 1516-. Besat af Egypten 1832-1840. Emiratet Libanon 1840-1842. Annekteret af Frankrig 1860-1861 Besat af Syrien oktober 1918. Sykes-Picot agreement (1916) / Sykes-Picot-aftalen (1916). Fransk   mandatområde 1918-1943.
Poliak, Abraham N.: Feudalism in Egypt, Syria, Palestine, and the Lebanon 1250-1900. (1939).
http://www.archive.org/details/feudalisminegypt17poli
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Churchill, Charles Henry: The Druzes and the Maronites under the Turkish rule from 1840 to 1860, 1862.
http://dlxs2.library.cornell.edu/cgi/t/text/text-idx?c=cdl;idno=cdl324
Iran-Contraskandalen, 1985, 1986, 1987. Towerkommissionnen 1986. Danske skibes transporter af våben til Iran 1986.
Report of the congressional committees investigating the Iran- Contra Affair 1987, Vol. 1-36!
http://www.archive.org/details/reportofcongress0187unit ...etc.
Brug: United States. Congress. House. Select Committee to Investigate Covert Arms Transactions with Iran, som søgeterm.
Militærkup: 1961.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Libanon er medlem af Den arabiske liga, FN.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Lebanon.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Lebanon.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Overvejende Islam, også maronitter og kristne mindretal.
Sociale forhold: UN General Assembly, Sixty-sixth session: Children and armed conflict: Report of the Secretary-General. 2012. - 51 s.
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Landet beskrives aktuelt af den amerikanske kongres forskningstjeneste som værende et skattely.
/ The country is currently described by the U.S. Congress Research Service as a tax haven.
/ Le pays est actuellement décrit par le Service de recherche du Congrès américain comme un paradis fiscal.
/ El país está descrito por los EE.UU. Servicio de Investigación del Congreso como un paraíso fiscal.
/ Das Land wird derzeit von der US-Kongress Forschungsdienst als Steueroase beschrieben.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page