Matrikeldirektoratet

Historisk direktorat oprettet 1957 under: Landbrugsministeriet.
Forsættes 1989 som: Kort- og matrikelstyrelsen.
Forsat fra: Direktoratet for Matrikelvæsenet.
Betænkning 317:
Administrationen af landets matrikelvæsen er centraliseret i matrikeldirektoratet.
Undtaget herfra er dog staden København og Frederiksberg kommune, der hver for sig har eget kommunalt matrikelvæsen.
Københavns matrikelvæsen administreres af stadskonduktørens direktorat. Stadskonduktørembedet oprettedes i 1690, og det københavnske matrikelvæsen har altid været uafhængigt af statsinstitutionen. Frederiksberg matrikelvæsen er ved lov af 1. maj 1923 blevet et kommunalt anliggende, og administrationen hører under stadslandsinspektørens kontor. For matrikelvæsenet i København og Frederiksberg kommuner gælder, at såvel de forberedende matrikulære arbejder som selve à jourføringen af matriklen udføres under ledelse af de kommunalt ansatte landinspektører. Undtaget fra matrikeldirektoratets administration er endvidere Færøerne og Grønland, hvor særlige forhold er gældende.
Se også: Kort ; matrikel.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page