Naturklagenævnet

Ankenævn oprettet 1992 under: Miljøministeriet.
Forsættes 2009 som Natur- og Miljøklagenævnet.
Forsat fra: Overfredningsnævnet.
Forslag til Lov om Naturklagenævnet, 1990.
Almindelige bemærkninger
Det foreliggende lovforslag er et led i den foreslåede reform af miljølovgivningen og har nøje sammenhæng med forslagene til lov om naturbeskyttelse, lov om vandløb, lov om råstoffer og lov om planlægning. Det foreslås, at der ved en særlig lov oprettes et uafhængigt klagenævn med en sammensætning, der i princippet svarer til sammensætningen af overfredningsnævnet, og at de øvrige nævnte love afgrænser klagenævnets saglige kompetence.
Denne klageinstans foreslås benævnt naturklagenævnet og vil efter forslaget få en blandet politisk-juridisk sammensætning, ligesom det siden 1917 har været tilfældet for overfredningsnævnet.
Se også: Natur.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page