plante

Latin: I botanik: 1. Alle levende organismer, der ikke hører til dyreriget.
Planter er i stand til at skabe fotosyntese.
Nogle planter er spiselige og andre er giftige.
Visse planter, frugter, grøntsager, korn, frø og urter kan bruges som føde eller i medicin.
Plantemorfologi er den del af biologien der beskæftiger sig med planternes opbygning.
Alle planteelementer kan henføres til rod, stængel eller blad.
Et herbarium er en samling af pressede og tørrede plantedele eller hele planter.
Alle planter påvirkes positivt og negativt af deres miljø, det klima de gror i og vejret, herunder også miljøforurening, pesticider og klimaforandringer. Alle planter kan blive syge.
Bekendtgørelse om planteskadegørere, 2017
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194923
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Planter: Levende planter og plantedele. Levende planter omfatter blandt andet frø i botanisk betydning, der er bestemt til udsæd, rod- og stængelknolde, løg og jordstængler, afskårne blomster, grene og fældede træer med løv, plantevævskultur og frugt i botanisk forstand, dog ikke dybfrossen.
2) Planter til plantning: Planter, der er plantet og skal forblive plantet eller skal genplantes, og planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.
3) Plantning: enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.
4) Træ:
a) træ, der helt eller delvist har bevaret den naturlige, runde overflade, med eller uden bark, eller i form af flis, spåner, savsmuld, træaffald eller skrot af træ, eller
b) træ i form af garneringstræ, afstandsklodser, paller eller emballeringsmateriale, som anvendes ved transport af genstande af enhver art, hvis det udgør en plantesundhedsrisiko.
§ 3. Planteskadegørere nævnt i bilag 1 må ikke fordeles eller på anden måde overdrages til andre.
I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
b) Bakterier
c) Svampe
d) Virus og viruslignende organismer
e) Snylteplanter
II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
2. Vurdering: En køn plante.
Plantekød er fars baseret på grønsager og planter.
Planter i international lov:
Den internationale plantebeskyttelseskonvention
1951 ; 1997: International Plant Protection Convention
- http://www.fao.org/docrep/meeting/021/w5913e.pdf
Bekendtgørelse af den internationale konvention af 6. december 1951 om plantebeskyttelse.
https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1962/31
1. Med henblik på at sikre en fælles og effektiv indsats mod indslæbning og udbredelse af skadedyr og sygdomme hos planter og planteprodukter samt for at fremme de herpå sigtende kontrolforanstaltninger forpligter de kontraherende regeringer sig til at træffe de i nærværende konvention og i tillægsoverenskomster i henhold til artikel III angivne lovmæssige, tekniske og administrative foranstaltninger...
Se også: Ankenævnet for Afgørelse vedrørende Planters Sundhed ; bier ; Botaniske haver ; fosfat ; gartneri ; habitat ; have ; landbrug ; lægeplanter og urter ; gartneri ; nytteplanter: landbrug ; nitrat ; Plantedirektoratet ; planteæder ; plantebiologi ; Plantenyhedsnævnet ; resurrection plant ; træer, skov, skovbrug og plantage ; såsæd ; ukrudt ; ukrudtsbekæmpelsesmidler : vandplanter ; Vilkårsnævnet for plantenyheder ; økologi.

Litteratur

Syllabus der Pflanzenfamilien : eine Übersicht über das gesamte Pflanzensystem mit Berücksichtigung der Medicinal- und Nutzpflanzen nebst einer Übersicht über die Florenreiche und Florengebiete der Erde zum Gebrauch bei Vorlesungen und Studien über specielle und medicinisch- pharmaceutische Botanik. / : Adolf Engler,1903.
- https://archive.org/details/syllabusderpflan00engluoft
Udødelige afgrøder er plantebiologiens hellige gral. / : Peter Lykke Lind. I: Information, 14. november 2016.
'Der findes kun 135 slags af de såkaldte genoplivningsplanter i verden – det vil sige planter, der kan tabe 95 procent af deres vandbeholdning og stadig overleve.'
Om den sydafrikanske biologiprofessor Jill Farrants forskning i genoplivningsplanter.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page