Ankenævnet i henhold til § 8 i Lov 260 af 01.06.1945
(vedrørende forræderi med videre)

Historisk ankenævn oprettet 1945 under: Justitsministeriet.
Nedlagt 1954.
Bekendtgørelse af Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed, 1945.
§ 1.
Stk. 1. Denne Lovs Bestemmelser kommer til Anvendelse paa Handlinger, der er foretaget i Tiden fra og med den 9. April 1940 indtil 2 Aar efter Lovens Ikrafttræden. Borgerlig Straffelovs almindelige Bestemmelser om Forholdet mellem ny og ældre Lov er ikke til Hinder for, at Paakendelse sker i Henhold til de ved denne Lov fastsatte Regler.
Stk. 2. De i denne Lov omhandlede Handlinger, der er foretaget forinden den 29. August 1943, er straffri, saafremt Gerningsmanden handlede i Henhold til Lov eller Ordre eller Anvisning givet af lovlig dansk Myndighed inden for dennes Myndighedsomraade. Er Handlingen foretaget paa eller efter nævnte Dato, kan under den nævnte Forudsætning Tiltale undlades eller Straffen nedsættes eller under særligt formildende Omstændigheder bortfalde.
Stk. 3. Bestemmelsen i Borgerlig Straffelov § 84, Stk. 1, Nr. 3, finder ikke Anvendelse paa Handlinger, der omfattes af denne Lov.
Se også: Ankenævnet for Tjenestemandssager ; Besættelsen ; værnemager.
Se tillgie: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Betænkning afgivet af det af Justitsministeriet nedsatte Udvalg til Overvejelse af Spørgsmaalet om Ændring af Lovene af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov og til Lov om Rettens Pleje angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justitsministeriet, 1946.
Retsopgøret efter besættelsen. / : Ditlev Tamm.
Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 1984.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page