bygning

Det at bygge, opføre, vedligeholde og renovering af boliger, ejendomme, huse mm.; hvad der er bygget med vægge og tag.
Bygninger kan være offentlig eller privat, ejendom som står på en eller flere matrikelnumre.
Bygninger kendes siden oldtiden og fremefter og i alle kulturer.
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, 2017.
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Bygning: En enkeltstående konstruktion med vægge og tag, der i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er angivet som en bygning. Ved række- og kædehus (lodret adskillelse mellem enhederne) og dobbelthus (to boliger med lodret adskillelse mellem enhederne).
5) Ejendom: Et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, som ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 7. oktober 2013. En ejendom omfatter de bygninger, som står på matrikelnummeret eller -numrene.
Beretning til statsrevisorerne om vedligeholdelse af statens bygninger. / : Rigsrevisionen, 2005.
Staten ejer bygninger svarende til et areal på godt 6 mio. m². Rigsrevisionen har gennemført en tværgående undersøgelse om vedligeholdelse af statens ejendomme og bygninger, hvor staten har vedligeholdelsespligten. Undersøgelsen omfatter Forsvarsministeriet, Kriminalforsorgen under Justitsministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen under Finansministeriet og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Bekendtgørelse om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen, 2002.
Se også: Ankenævnet for Hulrumsisolering ; Ankenævnet for Murerfaget ; Ankenævnet for VVS-installationer ; arkitektur; Bygge- og Boligstyrelsen ; Byggeriets Ankenævn ; Byggestyrelsen ; Bygningsstyrelsen ; Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige ; Erhvervs- og Byggestyrelsen ; Fredningsstyrelsen ; håndværk ; Håndværkets Ankenævn ; Hærens Bygningstjeneste ; Nævnet vedrørende autoriserede Gas-, Vand- og Sanitetsmestre og Kloakmestre ; ruin ; Statens Bygningsdirektorat ; Statens Bygningsråd ; Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ; Typehusankenævnet ; Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Litteratur

Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed : Betænkning afgivet af AB-udvalget til revision af AB 92, ABR 89 og ABT 93. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 2018.; Betænkning 1570)
Byggevirksomheden 1916-31 / Construction d'immeubles a habitation. / : Det Statistiske Departement, 1933.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page