Barnets Blad

Direktoratet for Børne- og
Ungdomsforsorgen

Historisk direktorat oprettet 1958 under: Socialministeriet.
Fortsættes 1971 i: Socialstyrelsen
Fortsat fra: Overinspektionen for Børneforsorgen og
Overinspektionen for opdragelsesanstalterne
Iht. lov 72 af 14.4.1905 om behandling af forbryderske og forsømte børn og unge personer oprettedes, ifølge Rigsarkivet, Overinspektionen for Opdragelsesanstalterne. Overinspektionen varetog overtilsynet med samtlige offentlige og private statsanerkendte børnehjem og opdragelsesanstalter samt overvågede de lokale værgeråds virksomhed. Overinspektøren var tillige formand for Overværgerådet For børnehjem hørte anerkendelse og tilsyn under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, for opdragelsesanstalterne under Justitsm. Loven afløstes af lov 237 af 12.6.1922 om værgerådsforsorg mm. Overinspektøren var herefter ikke længere formand for Overværgerådet, men menigt medlem. Betegnelsen opdragelsesanstalt blev afløst af opdragelseshjem. Ved Socialministeriets oprettelse i 1924 blev tilsynet med såvel børnehjem som opdragelseshjem henlagt under dette med Overinspektionen som faglig melleminstans. Denne hørte 1926-29 under Ministeriet for Sundhedsvæsen. Værgerådsloven af 1922 blev i forbindelse med socialreformen afløst af lov 181 af 20.5.1933 om offentlig forsorg afsnit II børneværn (83-181). Tilsynsmyndigheden skiftede navn til Overinspektionen for Børneforsorgen. Ved lov 192 af 7.6.1958 om ændringer i lov om offentlig forsorg, jf. lovbek. 329 af 19.11.1958 henlagdes en række afgørelser, der hidtil var truffet i Landsnævnet for Børneforsorg eller i Socialmininisteriet, til Overinspektionen, som herefter kom til at hedde Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen. Ved lov 227 af 27.5.1970 om styrelsen af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender oprettedes Socialstyrelsen som overordnet centralorgan for sociale anliggender.
Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen blev herefter en afdeling i Socialstyrelsen, jf. Socialmin.s cirk. 204 af 4.11.1971
Se også: Børneforsorg ; socialpolitik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page