Island

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; sagaerne ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; Islands militære særstilling ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Island er en Europæisk og nordisk  østat og republik i Nordatlanten.
Demografi:
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Dansk Statistisk Aarbog diverse udgaver, eksempel: Statistisk Aarbog 1938: Statistiske Oversigter vedrørende Island.
- http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/13912/is.pdf
Danmarks Statistik: Ind- og udvandringer 2000-2010. 2012. - 116 s.
Historie: Oldtiden / Antiquity. Vikingetiden. Middelalderen. Ubeboet indtil omkring år 874. Beboet af af Nordmænd. Ættestridernes tid (930-1030). Sagatiden 930-1262. Opløsningstiden eller Sturlungatiden (omkring 1200–1262). Koloniseret af Norge 1262-1380. Island var en dansk koloni 1380-1948. I 1918 blev Island en selvstændig stat i union med Danmark. Den 17. juni 1944 blev Island en uafhængig republik.
Dansk-islandsk Forbundslov af 1918 / Loi, no 619, sur l'Union Dano-Islandaise (Dansk-islandsk Forbundslov), du 30 novembre 1918.
Lov om ophævelse af Dansk-islandsk Forbundslov m.m., 1950. Lov nr 205 af 16/05/1950 Gældende.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=52748
§ 1
Dansk-islandsk Forbundslov af 30. november 1918 ophæves.
§ 2
Stk. 1. Islandske statsborgere, der den 6. marts 1946 var bosat i Danmark, bevares den i Dansk- islandsk Forbundslov af 30. november 1918, § 6, stk. 1, indeholdte adgang til påny at tage ophold i Danmark og til, når de har sådant ophold, i enhver henseende at nyde lige ret med danske statsborgere. Det samme gælder for islandske statsborgere, der har været bosat i Danmark på noget tidspunkt indenfor de sidste 10 år før den 6. marts 1946.
Stk. 2. Disse personer er fritaget for værnepligt i Danmark...
Department of Archaeology, Conservation and History, Oslo: ICELAND: Some studies in Communism, politics, labour history, social history, foreign policy and security published in English or the Scandinavian languages, 2002. - http://www.hf.uio.no/iakh/english/research/projects/norcom/bibliography/iceland.html
Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island. (Komm. for d. Arnamagnæanske Legat). (1879).
http://www.archive.org/details/bidragtilenhist00klgoog
Lovsamling for Island, indeholdende udvalg af de vigtigste ældre og nyere love og anordninger, resolutioner, instruktioner og reglementer, Alt­hingsdomme og vedtægter, kollegial-breve, fundatser og gavebreve, samt andre aktsykker, til oplysning om Islands retsforhold og administration i ældre og nyere tider I-XIV (1853-1968). - http://www.archive.org/details/lovsamlingforis01hallgoog
Embedsskrivelser og andre offentlige aktstykker. På Carlsberfondets bekostning udg. af Kristian. Kaalund. / Árni Magnússon, Kristian Kaalund. - Gyldendal : 1916 - 624 s.
- http://archive.org/details/embedsskrivelser00rnim
Kultur: Sagaerne.
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Nyere islandske forfatternavne alfabetiseres efter fornavn.
/ Newer Icelandic author names are alphabetised according to the first name.
/ Les nouveaux noms d'auteurs islandais sont alphabétisés selon le prénom.
/ Los nuevos nombres de autores islandeses están alphabetised de acuerdo con el nombre.
/ Neuere isländischen Autorennamen sind nach dem ersten Namen buchstabiert
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur: Folkesagn, sagaerne.
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
International organisering
Island er medlem af Arktisk Råd, Europarådet, FN, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, Nordisk Råd, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Iceland.
Værnepligt: WRI: Nej. Country report and updates: Iceland.
Intet militær 1869-, mindre kystbevogtning.
Efterretningstjenester:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Betænkning 1544 Folkekirkens styre- Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014.
- http://www.km.dk/fileadmin/share/Styringsstruktur/Betaenkning_1544.pdf
Sociale forhold:
Uddannelse
Peace 2000 Institute, Reykjavik
Worm, Jens: Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske lærde mænd, som ved trykte skrifter have giort sig be-kiendte, saavelsom andre ustuderede, som noget have skrevet, hvorudi deres fødsel, betydeligste levnets omsættendigheder og død ved aarstal kortelig erindres, og deres skrifter, saavidt mueligt I-III. - 690+728+1366 s.
- Helsingøer, Trykt i det Kongelig allene privilegerede bogtrykkerie, 1771.
- v. 2. Kiøbenhavn, Trykt paa det Typographiske selskabs bekostning hos August Frieder. Stein, 1773.
- v. 3. Kiøbenhavn, Trykt paa Glydendals forlag hos August Friderich Stein, 1784.
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic00wormgoog ,
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic01wormgoog , og
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic02wormgoog
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Økonomiske kriser: 2008-.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium.
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page