Island

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; nature; demographics; history, wars, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Europæisk og nordisk  østat og republik i Nordatlanten.
Dansk 'Overenskomst af 11. november 1997 med Island om afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Island samt af tillægsprotokol af 11. november 1997 til overenskomst af 18. december 1995 med Norge om afgrænsning af kontinentalsoklen i området mellem Grønland og Jan Mayen og om grænsen mellem fiskerizonerne i området', 1998.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22728
Geografihistoriske fremstillinger:
Bell, Solomon: The polar regions of the western continent explored [microfilrm] : embracing a geographical account of Iceland, Greenland, the islands of the frozen sea and the northern parts of the American continent : including a particular description of the countries, the seas, inhabitants, and animals of those parts of the world, also, a minute account of the whale fisheries, and the dangers attending them; with remarkable adventures of some of the whale fishers, descriptions of Mount Hecla, and the other volcanoes of Iceland : together with the adventures, discoveries, dangers and trials of Parry, Franklin, Lyon, and other navigators, in those regions. - Boston : Printed for W.W. Reed, 1831. - http://www.archive.org/details/cihm_44392
Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis : bevattende so wel ene bestipte bepaling van de ligging en grote van die eilanden, als en volledige ontvouwing van hunne inwendige gesteltenis vuurbrakende bergen, heete en warme bronnen enz. : een omstandig bericht van de vruchten en kruiden des lands, van de wilde en tamme landdieren, vogelen en visschen, de visvangst der Yslanders en hunne onderscheiden behandeling, toebereiding en drogen der visschen : voorts het getal der inwoonders, hunnen aart, levenswyze en bezigheden, woningen, kledingen, handteering, arbeid, veehoedery, koophandel, maten en gewichten, huwelyks plechtingheden, opvoeding hunner kinderen, Godsdienst, kerken en kerkenbestuur, burgerlyke regering, wetten, strafoeffeningen en wat wyders tot de kennis van een land vereischt word (1756).
- http://archive.org/details/cihm_16954
Tre navigationi fatte dagli Olandesi, e Zelandesi Al Settentrione nella Norvegia, Moscovia, e Tartaria verso il Catai, e Regno de'Sini, doue scopersero il Mare di Veygatz, la Nvova Zembla, Et vn Paese nell' Ottantesimo grado creduto la Groenlandia Con vna descrittione di tvtti gli accidenti occorsi di giorno in giorno à'Nauiganti Descritte in Latino da Gerardo di Vera e Nuouamente da Giouan Ginnio Parisio Tradotte nella lingua Italiana. / : Giovan Giunio Parisio. Giovanni Battista Ciotti, 1599.
- https://archive.org/details/den-kbd-all-130018120403-001
Text til landtoninger fra farvandene ved Færøerne og Island. / : E A C P Lüders.
- Kjøbenhavn : And. Fred. Høst, 1886.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Dansk Statistisk Aarbog diverse udgaver, eksempel: Statistisk Aarbog 1938: Statistiske Oversigter vedrørende Island.
- http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/13912/is.pdf
Danmarks Statistik: Ind- og udvandringer 2000-2010. 2012. - 116 s.
Historie: Oldtiden. Vikingetiden. Middelalderen. Ubeboet indtil omkring år 874. Beboet af af Nordmænd. Ættestridernes tid (930-1030). Sagatiden 930-1262. Opløsningstiden eller Sturlungatiden (omkring 1200–1262). Koloniseret af Norge 1262-1380. Island var en dansk koloni 1380-1944. Lov om ophævelse af Dansk-islandsk Forbundslov m.m., 1950.
Department of Archaeology, Conservation and History, Oslo: ICELAND: Some studies in Communism, politics, labour history, social history, foreign policy and security published in English or the Scandinavian languages, 2002. - http://www.hf.uio.no/iakh/english/research/projects/norcom/bibliography/iceland.html
Bidrag til en historisk-topografisk Beskrivelse af Island. (Komm. for d. Arnamagnæanske Legat). (1879).
http://www.archive.org/details/bidragtilenhist00klgoog
Lovsamling for Island, indeholdende udvalg af de vigtigste ældre og nyere love og anordninger, resolutioner, instruktioner og reglementer, Alt­hingsdomme og vedtægter, kollegial-breve, fundatser og gavebreve, samt andre aktsykker, til oplysning om Islands retsforhold og administration i ældre og nyere tider I-XIV (1853-1968). - http://www.archive.org/details/lovsamlingforis01hallgoog
Embedsskrivelser og andre offentlige aktstykker. På Carlsberfondets bekostning udg. af Kristian. Kaalund. / Árni Magnússon, Kristian Kaalund. - Gyldendal : 1916 - 624 s.
- http://archive.org/details/embedsskrivelser00rnim
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
US National Archives and Records Administration: Iceland (Reel 1 of 2). Joint Chiefs of Staff. Office of Strategic Services. Field Photographic Branch. (01/04/1943 - 10/01/1945). Film Report: A survey of military facilities, road and airport systems in Iceland during the period November 1941 to early spring 1942.
http://www.archive.org/details/gov.archives.arc.40149.1
Operation Fork Decision to Land United States Forces in Iceland, 1941 . / Byron Fairchild - http://www.history.army.mil/books/70-7_03.htm
Franklin D. Roosevelt's message to Congress on U. S. Occupation of Iceland, July 7, 1941 [Department of State Bulletin, July 12, 1941].
- http://www.ibiblio.org/pha/timeline/410707awp.html
Den kolde krig: Defense of Iceland: Agreement Between the United States and the Republic of Iceland, May 5, 1951.
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/ice001.asp
The American Ocean Surveillance and Intelligence System (OSIS), US Distant Early Warning Line, US Naval Air Station Keflavik.
Kultur: Sagaerne.
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Nyere islandske forfatternavne alfabetiseres efter fornavn.
/ Newer Icelandic author names are alphabetised according to the first name.
/ Les nouveaux noms d'auteurs islandais sont alphabétisés selon le prénom.
/ Los nuevos nombres de autores islandeses están alphabetised de acuerdo con el nombre.
/ Neuere isländischen Autorennamen sind nach dem ersten Namen buchstabiert
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film:
Teater:
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Regeringer:
Lovgivende forsamling, parlament: Altinget.
Valg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Island er medlem af Arktisk Råd, Europarådet, FN, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, Nordisk Råd, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Iceland.
Værnepligt: WRI: Nej. Country report and updates: Iceland.
Intet militær 1869-, mindre kystbevogtning.
Efterretningstjenester:
Fredsbevægelser:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Peace 2000 Institute, Reykjavik
Worm, Jens: Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske lærde mænd, som ved trykte skrifter have giort sig be-kiendte, saavelsom andre ustuderede, som noget have skrevet, hvorudi deres fødsel, betydeligste levnets omsættendigheder og død ved aarstal kortelig erindres, og deres skrifter, saavidt mueligt I-III. - 690+728+1366 s.
- Helsingøer, Trykt i det Kongelig allene privilegerede bogtrykkerie, 1771.
- v. 2. Kiøbenhavn, Trykt paa det Typographiske selskabs bekostning hos August Frieder. Stein, 1773.
- v. 3. Kiøbenhavn, Trykt paa Glydendals forlag hos August Friderich Stein, 1784.
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic00wormgoog ,
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic01wormgoog , og
- http://archive.org/details/forsgtiletlexic02wormgoog
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Økonomiske kriser: 2008-.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Aluminium.
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page