norden

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: 1) Oldnordisk norðr. Tysk: Retningsangivelse. Til venstre for sol­opgangen eller nord for Tyskland,
eksempelvis Drei Königstädte im Norden: Skandinavien: Danmark, Norge, Sverige samt Finland - herunder Ålandsøerne og Island. Øresund ; Østersøen.
2) NATO samt andre stater med traktatsfæstede bånd til NATO-lande, herunder: Argentina, Israel, Japan, New Zealand og Syd­korea.
Natur, klima. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Flora and fauna: Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Flora und Fauna: Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
Vådområder: OSPAR (Oslo-Paris-konventionen) 1992
Peace Palace Library: Bibliography on Water Resources and International Law. .
De nordiske have / the Nordic Sea er havområdet i Nordøstatlanten som er afgrænset af Grønland i vest, Norge i øst, Framstrædet i nord, og den undersøiske Grønland-Skotland ryg i syd. De nordiske have inkluderer Norskehavet, Grønlandshavet og Islandshavet. Kattegat, Nordsøen, Skagerrak, Øresund og Østersøen med Den finske bugt.
Korablev, A., A. Smirnov, and O. K. Baranova, 2014. Climatological Atlas of the Nordic Seas and Northern North Atlantic. D. Seidov, A. R. Parsons, Eds., NOAA Atlas NESDIS 77, 122 pp. ,dataset doi: 10.7289/V54B2Z78
- http://data.nodc.noaa.gov/woa/REGCLIM/NORDIC_SEAS/DOC/NESDIS77-hr.pdf
Naturhistorie: J.E.C. Walter: Nordisk Ornithologie, eller troværdige efter Naturen egenhændig tegnede, Stukne og colorerede Afbildninger af danske, færöiske, Grönlandske og islandske Fugle med tydsk og dansk Beskrivelse. / Nordische ornithologie, oder getreue nach der Natur eigenhändig gezeichnete, gestochene und colorirte Abbildungen der dänischen, fähröischen, grönländischen und isländischen Vögel mit deutschen und dänischen Texte. + "Ny Følge" + "Nyeste Følge". 1828-1841.
Geologi og jordbundsforhold: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Tekst:
Beskyttede havområder i Norden. TemaNord 2004:543. Nordisk Ministerråd, København 2004.
- http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:700701/FULLTEXT01.pdf
Denne rapport er resultatet af et litteraturstudie vedrørende beskyttede områder i havet (engelsk MPA, Marine protected areas).
Demografi:
Historie: Oldtiden. Helleristninger / petroglyph ; Vikingetiden. Nordisk navnebibliografi 2003-.
Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede. / : Troels Troels-Lund.
Fjerde udgave. - København, Kristiania : Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1914.
- http://runeberg.org/dagligt/
Gyldendal. 5. Udg., med stærkt forøget Billedstof. Ved Knud Fabricius. I-XIV, 1929-31. 1 : 1. Bog: Land og Folk ; 2. Bog: Bønder- og Købstadsboliger ; 3. Bog Herregaarde og Slotte ; 4. Bog: Klædedragt, 2 : 5. Bog: Fødemidler ; 6. Bog: Hverdag og Fest ; 7. Bog: Aarlige Fester ; 8. Bog: Fødsel og Daab, 3 : 9. Bog: Trolovelse ; 10. Bog: Forberedelse til Bryllup ; 11. Bog: Bryllup, 4 : 12. Bog: Ægteskab og Sædelighed ; 13. Bog: Livsbelysning ; 14. Bog: Livsafslutning.
Kultur:
Litteratur:
Nordisk Dramatiker Union
Nordens Stämma: Samling av nordiska dikter för skola och hem, utg. av "Nordens frihet."
- Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1941.
Musik:
Musikgrupper - og solister
Birgitte Grimstad
Swe-Danes
Se også: Færøerne ; Grønland ; Karelen, Kalmarunionen ; Det Kgl. Museum for de nordiske Oldsager eller Oldnordisk Museum 1819 -1892. Nu Nationalmuseet ; Det Kongelige Nordiske oldskriftselskab ; mytologi ; Nordic International Studies Association, 1991 ; Norden som atomvåbenfri zone ; Nordisk råd ; saga ; skjald ; Øresund ; Østersøen.

Litteratur

Bibliothèque Sainte-Geneviève: La Bibliothèque Nordique.
- http://www.archive.org/details/bibliothequesaintegenevieve
Kirke-Leksikon for Norden. / : Frederik Nielsen ; J. Oskar Andersen (bd 4).
- Aarhus ; København: Jydsk Forlags-Forretning ; Forlaget for kirkeleksikon ; Hagerup, 1900 ; 1904 ; 1911 ; 1929
- https://archive.org/details/Kirke-leksikonForNordenBind1A-e
- https://archive.org/details/Kirke-leksikonForNordenBind2F-k
Nordiske forfattere: Linköping University: Project Runeberg. A continuously updated database of more than 30,000 authors and other relevant people from the Nordic countries
- http://runeberg.org/authors/
Social tryghed i de nordiske lande 2009/10: Omfang, udgifter og finansiering
- København: Nordisk Socialstatistisk Komité, 2011. - 274 s.
- http://nososco-da.nom-nos.dk/
'Nordisk Socialstatistisk Komité (NOSOSKO) er en permanent komité under Nordisk Ministerråd. Komitéen har til formål, dels at koordinere de nordiske landes statistik på det sociale område, dels at foretage sammenlignende udredninger og beskrivelser af de sociale tryghedsforanstaltningers indhold og omfang. NOSOSKO offentliggør sine resultater vedrørende den løbende udvikling i de sociale forhold i rapporten Social tryghed i de nordiske lande. I 2005 blev Færøerne fuldgyldigt medlem af komitéen, og data for Færøerne indgår i publikationen fra og med 2003-udgaven'.
Nordisk musik-lexikon (1888).
- http://www.archive.org/details/nordiskmusiklex00schygoog
Adam Bremensis / Adam de Brême / Adam of Bremen / Adam von Bremen / Adam af Bremen: Descriptio insularum Aquilonis / Om Landene og Øerne i Norden.
I: Om Menigheden i Norden. under Erkesædet i Bremen og Hamborg (788—1072). Tilligemed sammes Beskrivelse af de nordiske Lande oversat af P. W. Christensen.
- København : Karl Schønbergs Forlag, 1862 - 282 s. Oversat fra:
Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum / Hamburgische Kirchengeschichte / De hamburgske ærkebispers historie
- http://www.archive.org/details/adamvonbremenham00adam
- http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00000756/image_2 , og
- http://daten.digitale-sammlungen.de/zend-bsb/pdf_download.pl?id=00000756&nr=57
Chorographia Scandinaviæ, sive Descriptio vetvstissima regionum & populoruum aquilonarium, Sueciæ, Daniæ & Norwegiæ, per venerabilem virum Adamvm, Bremensis ecclesiæ canonicum anno M. L XII. nempè ante D. XL. elaborata ; nunc verò à Johanne Messenio in patriae emolumentum & ornamentum, fideliter revifa, atque feparatim ab ejufidem Authoris Chronico Ecclefiaflico publicata. - Holmiæ [Stockholm] : cvm gratia regia typis Reusnerianis, anno M. DC. XV., 1615 - IV, 44 s.
- http://www.archive.org/details/8SC1593NOR
se også: - http://libris.kb.se/hitlist?q=f%C3%B6rf:(Adam+Bremensis)&r=&f=&t=v&s=b&g=&m=50
Jexlev, Thelma: Lokalhelgener og middelalderlige nordiske brevdateringer.
I: Middelalder, metode og medier. Festskrift til Niels Skyum-Nielsen. Museum Tusculanum, 1981.
Kaljundi, Linda : Waiting for the Barbarians: the imagery, dynamics and functions of the Other in Northern German missionary chronicles, 11th-early 13th centuries: the Gestae hammaburgensis ecclesiae pontificum of Adam of Bremen, Chronica Slavorum of Helmold of Bosau, Chronica Slavorum of Arnold of Lübeck, and Chronicon Livoniae of Henry of Livonia. Master’s Thesis, University of Tartu, 2005. - 239 s. - http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/576/kaljundi.pdf?sequence=5
Se også: Henry of Livonia: Bibliography. / Compiled by Marek Tamm, with the collaboration of Anti Selart, Carsten Selch Jensen, Martin Jänes and Linda Kaljundi.
- http://www.tlu.ee/files/arts/6778/409.p35a66d7d1714b1bcfc5ca8449849dd76.pdf
Kristian Hvidt: Nordiske studier over emigration 1965-75.
I: Historisk Tidsskrift, Bd. 13, rk. 6; 1979.
Mikael Strøm Henriksen Lie: Lenspricipet i Norden (1907).
- http://www.archive.org/details/lenspricipetino00liegoog
Haandbog i den gammel-nordiske geografi: eller systematisk fremstilling af de gamle nordboers geografiske kundskab i almindelighed, samt de dem bekjendte lande og historisk mækelige steder i særdeleshed. / Niels Matthias Petersen. Gyldendal, 1834 - 319 s. - http://archive.org/details/haandbogidengam00petegoog
Peter Friderich Suhm: Historie om de fra Norden udvandrede Folk (1773).
- http://www.archive.org/details/historieomdefra00suhmgoog


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page