Danmark og NATO : En dokumentations-pjece om NATO, som et redskab for imperialismen. - København : Samarbejdsudvalget mod NATO, 1973.

NATO ; The North Atlantic Treaty Organization /
Atlantpagten ; Den nordatlantiske Traktatorganisation

Politisk og militær alliance, også kaldet Atlantpagten, under ledelse af USA oprettet under Den kolde krig i 1949. Der er nu 28 medlemsstater:

NATOs oprindelige formål var at imødegå 'risikoen' for kommunistisk magtovertagelse i europæiske stater efter indførelse af statskommunistisk styre i en række østeuropæiske randstater under og efter anden verdenskrig.
Dansk deltagelse i NATO sikres bla. gennem rygter om kommunistisk forsøg på magtovertagelse i Nordnorge og rygter om en invasion i Danmark i påsken 1948. Grøndland spillede en stor rolle for det danske medlemskab af Atlantpagten.
Det danske medlemskab af NATO financieres gennem en ny indkomstskat.
I praksis sikrede dannelsen af NATO - og den sammenkædede Marshalhjælp - USA en dominerende politisk, militær og økonomisk indflydelse i Vesteuropa under og efter den kolde krig, hvor organisationen udviklede et totalforsvarskoncept, hvori det civile beredskab indgik under eksempelvis Naval Control of Shipping sammen med Forward Based Systems og Joint Logistic Plans for at kunne reagere militært under politiske kriser og trusler i en polariseret verden.
NATO hemmeligholdelse af sikkerhedspolitiske beslutninger er en udhuling af demokratiet.
Forstærkningsaftaler mellem USA og Storbritannien på den ene side og de kontinelle NATO-lande på den anden side blev gennemført under den kolde krig. Som et led i planlægningen af forstærkningsaftalerne oprettes the Planning Board for Ocian Shipping, the Defence Shipping Authority og the Defence Shipping Executive Board, for at kunne beslaglægge civile skibe til troppetransporter og til transport af krigsmateriel. I Danmark administreres denne ordning af Skibsfartsnævnet.
SHAPE, Supreme Headquaters of Allied Powers in Europe ved Mons i Belgien er NATOs øverste hovedkvarter.
Allied Command Europe er NATOs europæiske hovedkvarter.
Enhedskommandoen oprettes i 1960, muligvis i uoverensstememlse med grundloven. Rom-klubben var et tidligt bindeled mellem EF og NATO. Den vesteuropæiske Union et andet. Eurogroup oprettes i 1968. NATOs militære styrker indgår i Allied Command Europe Mobile Forces. Flexible response-doktrinen vedtages i 1967. The European Defence Program vedtages i 1970. I 1972 vedtages Improved European Defence Program.
Blandt NATO-organisationer kan nævnes AGARD; NATO Advanced Study Institute; High Level Group; Infrastructure Account Unit ; Saclant Anti-Submarine Warfare Research Centre.
NATO Agreement on the Communication of Technical Information for Defence Purposes done at Brussels on 19 October 1970 and its implementing procedures of 1 January 1994.
NATO og WAPA starter forhandlinger om gensidige balancerede styrkereduktioner i 1973. NATOs dobbeltbeslutning i 1979 førte til voksende modstand mod NATO og efteroprustning. Spanien medlem i 1982. Ny atomvåbenpolitik, 'reduced reliance', vedtages i 1991 i forbindelse med Sovjetunionens opløsning.
NATO starter fredsbevarende operationer med organisationens Implemention Force i 1995. Ny strategi vedtaget i 1999, hvorefter NATO kan deltage i både militære 'fredsbevarende' operationer og militære humanitære aktioner, hvorved NATO anvendes i et forsøg på at styre globaliseringen.
I forbindelse med NATOs fredsbevarende oprationer oprettes 'NATOs krigsforsikringsaftale for skibe', fremgår det af forslag til finanslov 2004.
I 1999oprettes Multinational Corps Northeast.
Partnerskab for fred er en associeringsaftale for lande som ønsker et militært samarbejde med NATO. North Atlantic Co-operation Council, Det nordatlantiske Samarbejdsråd etableres i 1991. Samarbejdsrådet er den organisatoriske ramme for Partnerskab for Fred-programmet som oprettes for at dæmpe Ruslands modvilje mod NATO-udvidelsen med Tjekiet, Polen og Ungarn.
Det pernamente NATO-Rusland Fællesråd etableres i 1997 - Rusland trækker sig reelt ud efter NATOs bombninger i Jugoslavien i 1999. Kontakten mellem NATO og Rusland fornyes i 2002.
NATO-planer om kommende missilforsvar: Theater Missil Defence, hvis første del skal være færdigudviklet i 2006.
NATO har overtaget ansvaret med sikringsstyrken i Afghanistan.

Se også Airland Battle-doktrinen ; AMF ; AWAC ; CBRN-defence ; Conventional Defence Improvement ; Defence Capabilities Initiative ; EAPC ; Gladio ; Goose Bay ; NACC ; NATO Clandestine Planning Committee ; forsvarsplanlægning ; the Organisation for Joint Armament Cooperation ; Rules of Engagement ; Security Investment Programme ; trafficking.

Organisationer for NATO

The Atlantic Treaty Association ; Atlantsammenslutningen ; Folk og Forsvar ; IISS; YES.

Organisationer mod NATO

Aldrig mere Krig ; Comisión Anti-OTAN de Madrid ; Dansk Fredskonference ; DDV ; Fredspolitisk Follkeparti ; Initiativet mod udvidelsen af NATO ; Kommitten for Danmarks udtræden af NATO ; NATO Alert Network ; NATO debat 69 ; Samarbejdsudvalget mod NATO ; Socialdemokratisk Debat ; Tværpolitisk fællesaktion for neutralitet ; Tværpolitisk Kontakt ; Århus-komiteen mod NATO ; Århuskonferencens Københavnsudvalg.

Litteratur

Buteux, Paul: The Politics of Nuclear Consultation in NATO, 1965-1980.
- Cambridge University Press, 1983 - 292 s.
Forchhammer, Olaf: Er tiden inde til en revision af Atlantpolitikken?
- København : Eget forlag, 1955. - 24 s.
Bang Nielsen, Rusland knurrer over NATO-udvidelse. I: Berlingske Tidende, 02/14/2004.
French, Sandy: USA udvider NATO ihjel. I: Information, 04/19/2004.
Hoffmann, Aage: Atlantpagten eller skandinavisk forsvarsforbund? Hedtoftregeringen og Danmarks tilslutning til Atlantpagten. I: Historie, Århus, 1995:1 s. 1-37.
Jørgensen, Mette: NATO udvider styrken i Afghanistan : men har problemer med at finde nye soldater. I: Information, 10/07/2003.
Leder: NATOs venner : Nogle af dem fremmer terror. I: Politiken, 04/02/2004.
Leder: Trump sender trusselsbreve. I: Information, 6. juli 2018.
Seliaas, Andreas: Russisk medlemsskap i NATO? I: Internasjonal politikk, 2003:3 s. 325-338.
Signature of the Alliance Ground Surveillance (AGS) contract.
Terp, Holger: NATO 50 år. Indeholder: NATO : En litteraturliste, NATO Kronologi og Sagt og skrevet om NATO.
Villaume, Poul: Virkelighedstjek i Afghanistan. I: Politikens kronik, 06/01/2007.
Willum, Bjørn: NATO vil stoppe sex-handel. I: Information, 06/28/2004.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page