Klimaministeriet

Historisk ministerium oprettet 2007.
Fortsat 2011 som Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og 2015 som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
Oprettet , ifølge Rigsarkivet, ved kgl. resolution 23.11.2007 med følgende sagsområder: fra Miljøministeriet: sager vedrørende den nationale og internationale klimaindsats samt sager vedrørende affaldsforbrændingsanlæg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 50-50 b, samt lov om de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., fra Transport- og Energiministeriet: ressortansvaret for Statens ejerskab til 50 % af aktiekapitalen i Nunaoil A/S samt sager vedrørende energilovgivningen inklusiv ressortansvaret for de til området hørende institutioner m.v., herunder Danmarks Meteorologiske Institut, Energistyrelsen, Energiklagenævnet, Elsparefonden, Energitilsynet, dog således at Energitilsynet fortsat sekretariatsbetjenes af Konkurrencestyrelsen, Energinet.dk, Nordsøenheden, EUPD, Det Rådgivende Energiforskningsudvalg samt Fællesrådet vedrørende mineralske råstoffer i Grønland; Ved ressortændring 2015 blev sager vedr. byggeri og bygninger, statens kontorejendomme og universitetsbygninger, herunder Bygningsstyrelsen, overført til Transport- og Bygningsministeriet, mens ressortansvaret for Energiklagenævnet blev overført til Miljø- og Fødevareministeriet. Ved samme ressortændring blev der overrført til ministeriet fra 1) Miljøministeriet ressortansvaret for affalds- og vandforsyning samt affaldshåndtering og Geodatastyrelsen, 2) Erhvervs- og Vækstministeriet sager vedr. teleforsyning, 3) Økonomi- og Indenrigsministeriet sager vedr. grænsemærker og 4) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sager vedr. registrering af ledningsejere og Danmarks Arealregister.
Se også: Klima.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page