Tunghørenævnet

Historisk nævn oprettet 1950 under: Socialministeriet.
1950-66 Socialmin.s Særforsorgskontor 1966-70 Direktoratet for Revalidering og Forsorg 1970-78 Socialstyrelsen.
Nedalgt 1976.
Omtalt i Betænkning 543:
På særforsorgens område blev forsorgslovens regler om statens ansvar for udbygningen og finansieringen af disse forsorgsforanstaltninger opretholdt, og reglerne suppleredes ved en lov af 1950 om foranstaltninger vedrørende døve og tunghøre og en lov af 1956 om foranstaltninger vedrørende blinde og stærkt svagsynede. Disse love fastsatte navnlig regler om undervisning og uddannelse af de særlige grupper, som de vedrørte, og indeholdt bestemmelser om oprettelse af forskellige nævn (døvenævn, tunghørenævn og blindenævn), der bl.a. skulle omfatte medlemmer udpeget af organisationerne af døve osv.
Se også: Socialpolitik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page