Direktoratet for Revalidering og Forsorg

Historisk direktorat oprettet 1967 under: Socialministeriet.
Forsat fra: Revalideringskontoret.
Forsættes 1970 som: Socialstyrelsen.
Cirkulære om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender, 1970.
Der sker ikke ved ikrafttrædelsen af loven om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender nogen ændring i de hidtil gældende regler om anke, bortset fra, hvad der følger af socialstyrelsens oprettelse og den samtidige nedlæggelse af direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen, direktoratet for revalidering og forsorg og bestyrelsen for statens åndssvageforsorg.
Under Direktoratet for revalidering og forsorg hørte: Blindenævnet, Døvenævnet, Revalideringsnævnet, Tunghørenævnet og Udvalget vedrørende revalideringsinstitutioner m. v.
Se også: Forsorg ; revalidering ; socialpolitik.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Institutioner for handicappede: en oversigt. / : Direktoratet for Revalidering og Forsorg, Komiteen for Sundhedsoplysning, 1969.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page