fattig ; fattigdom

Oldnordisk: Person, samfund eller stat med ringe eller ingen økonomisk evne.
At være fattig er et relativt begreb. Man er fattig i forhold til det samfund man lever i, eksempelvis såkaldte Low-Income Food-Deficit Countries. Krige fattiggør folk.
Personer er fattige når deres indkomst er faldet til under eller mindre end halvdelen af medianindkomsten.
Arbejdende fattige / Working poor er lønmodtagere, der trods fuldtids-beskæftigelse har en disponibel indkomst, der er faldet til under 60 procent af medianindkomsten i det pågældende land.
I Danmark er man langtidsfattig, hvis man:
- Tre år i træk har levet for et beløb, der svarer til halvdelen af medianindkomsten (i 2010 det 103.000 kr. omregnet til 2013-tal).
- Samtidig har en formue på under 100.000 kr.
Fattigdommen stiger i Danmark. Fra 2002 til 2015 er antallet af fattige danskere mere end fordoblet fra under 20.000 til tæt på 45.000 økonomisk fattige. Siden 2011 er børnefattigdommen faldet. Fremover forventes det, at kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil øge børnefattigdommen markant, dokumenterer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en rapport fra 2017.
Mens de rigeste bliver rigere, så bliver der samtidig flere fattige. Fra 2002 til 2015 er der sket en fordobling af fattige danskere, så der i dag er omkring 45.000, der lever under fattigdomsgrænsen. Ca. 8.500 af disse er børn. Og børnefattigdommen vil stige de kommende år. Regeringens egne tal viser, at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen næsten vil fordoble antallet af fattige børn i Danmark. Det er meget problematisk, eftersom fattigdom i opvæksten har stor indflydelse på både børnenes ve og vel, og deres fremtidsudsigter som voksen, dokumenterer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en rapport, Fattigdom trækker spor ind i voksenlivet, fra 2017.
Militarisme, imperialisme, kolonialisme og strukturel vold er hovedårsager til fattigdom - som kan føre til borgerkrige i svage demokratier. Arkiver over fattigvæsen: amtsarkiver, kommunearkiver og pastoratsarkiver.
Se også: Jane Addams ; Alderdomsunderstøttelsesloven ; almisse ; almisselem ; almue ; anstalt Anstaltskommissionen ; arbejdsanstalter ; arbejdshuse ; ASF Dansk Folkehjælp ; Barmhjertige søstre ; basal needs ; basale behovstrategier ; Boligministeriet ; bolignød ; BNP ; Brandt-rapporten ; dansemani / Tanswut (dansesyge), eksempelvis danseplagen i Strasbourg 1518 ; diakonissehuse ; dårekiste ; fakir ; fattiganstalt ; fattigbegravelse ; fattigbolig ; fattigblok ; fattigdom ; fattigdomsbombe ; fattigdomsfælder ; fattigdomsgrænse ; fattigdomskløft ; fattigdomskultur ; de fattiges kasse ; fattigfolk ; fattigforsorg ; fattigforsørgelse ; De Fattiges Kasse ; fattiggøre ; fattiggård ; fattighjælp ; fattighus ; Fattigkommissionen ; fattigkvarter ; fattiglem ; fattiglov ; fattigpleje ; fattigprotokol ; fattigvæsen ; favela ; filantropi ; folkekøkken ; folketællinger ; forbrugerprisindeks ; forsorg ; Forsørgelses- og Tvangsarbejdsanstalten ved Aalborg ; forsørgelsesret ; Franciskanere ; fæhus ; Henry George ; gæld ; herberg ; hjemløs ; hjemløseherberg ; hjemsendelse ; hjælpekasseunderstøttelse ; John Atkinson Hobson ; hospital ; hospits ; hunger ; Indsamlingsorganisationernes Brancheforening ; ikke-arbejdsmarkedsparate ; indkomstfald ; indkomstulighed ; julehjælp ; kirkebøsse ; Kirkens Korshær ; klassekamp ; kontanthjælp ; kontanthjælploft ; kontanthjælpsmodtager ; kvæsthus ; Ladegården ; Landsnævnet for Børne og Ungdomsforsorg ; lavindkomst ; Lavindkomstkommissionen ; lejevåning ; lem ; lemmestiftelse ; løsgængere ; madpenge ; makroøkonomi ; medianindkomst ; middelindkomst ; militærhjælp ; Nord-sydkonflikten ; nød ; nødpengesedler ; OECD ; omdrivere ; overførselsindkomst ; pebling ; pjalteskoler ; pengemangel ; Rådet for Socialt Udsatte ; satspuljen ; slum ; social historie ; sociallovgivnig ; socialpolitik ; sogn ; tater ; tavlepenge ; tepenge ; tigger ; tiggeri ; tiggerorden ; tiggertegn ; tryglebrev ; udviklingspolitik ; ulande ; ulandshjælp ; underklasse ; understøttelsesvæsen ; varmestue ; velfærd ; ækvivalerede familieindkomst.

Litteratur

After the riots: The final report of the Riots Communities and Victims Panel, 2012. - 148 s.
- http://riotspanel.independent.gov.uk/ ,
og http://www.5daysinaugust.co.uk/
Alfter, Birgitte: Europas fattige bliver sat på gaden. I: Information, 04/15/2006.
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Fattigdom i Danmark: Tal fra Finansministeriet viser stigende fattigdom
Nye tal fra Finansministeriet understøtter de tendenser som både AE’s og Eurostats tal viser: 'Fattigdommen stiger markant i Danmark. Ifølge tallene fra Finansministeriet er antallet af fattige steget med over 50 pct. fra 2001-2009. Det betyder, at mens der i 2001 var 218.000 fattige, er der i dag 333.000 fattige, når man anvender Finansministeriets egne tal'. 2011. - 5 s.
Europarådet: Den europæiske socialpagt.
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=035&CM=1&DF=8/20/2008&CL=ENG
http://menneskeret.dk/internationalt/europarådet/centrale+dokumenter/den+europæiske+socialpagt+(1961)
’Gribbefond’ [vulture funds] kræver 100 millioner dollar fra DR Congo : Fattige lande hjemsøs af investorer, som køber deres gæld billigt og sagsøger dem for det oprindelige beløb plus omkostninger — nu må der skrides ind over for den retspraksis, som typisk foregår i skatteparadiser som kanaløen Jersey, kræver internationale ngo’er / Greg Palast, Maggie O'Kane, Chavala Madlena. Lagt på information.dk 16. november 2011 kl. 19:20. Bragt i den trykte udgave 17. november 2011 på side 13 i 1. sektion.
Ryg Olsen, Ellen: Fattige ejer ikke kroppen : Hvis man er på sygedagpenge, eller søger pension, skal man underkaste sig den behandling, forvaltningen finder for ret. Rådgivere er lægekonsulenter, der ikke har set de patienter, det drejer sig om. I: Information, 09/14/2011.
Leder: Endnu en kommission er mystisk nedlagt [Pensionskommissionen]. I: Information, 30. juni 2015.
Ryg Olsen, Ellen: Man kan blive tvangsbehandlet af læger i Danmark, [hvis man er afhængig af overførselsindkomst]. I: Informations kronik, 03/24/2010.
UNICEF: Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries.
Innocenti Report Card 7, 2007, UNICEF Innocenti Research Centre, Florence
- http://www.unicef.org/media/files/ChildPovertyReport.pdf
Working poor in Europe. / : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2010. - 41 s.
Working poor in the European Union. / : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2004. -124 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page