Carl Scharnberg: Uofficielle Synspunkter

løn

Arbejdsgiveres større eller mindre økonomiske betaling for arbejde.
Alle arbejderes løn beskattes.
For de fleste lønmodtagere afhænger deres løndannelse af bruttoløn eller lønindkomst af udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet og resultatet af fagbevægelsens (LO), fagforeningerne og deres modparter offentlige og private arbejdsgivernes kollektive overenskomstforhandlinger.
Reallønnen, basisløn eller grundløn for noviser, ufaglærte og arbejdere med korte uddannelser på arbejdsmarkedet udhules eller forminskes bl.a. af en række internationale og nationaløkonomiske forhold:
På internationalt plan eksempelvis deflation og inflation.
På det nationaløkonomiske område udhules indtægters værdi og købekraft bl.a. af stigende afgifter, brugerbetaling, gebyrer og skatter, samt, manglende ligeløn, indslusningsløn, kandidatløn og lærlingeløn, hvilket resulterer i armod og social dumpning for lavindkomstgrupper på normallønsområdet, specielt når lønkagen er lille.
De fleste lavtlønnedes lønforhold er beskrevet i Lavindkomst-kommissionens Betænkning 946.
Se også: Akkordløn ; aktieløn ; anciennitetstillæg ; ATP; Arbejdsmarkedets Tillægspension ; bonus ; bonusaftaler ; borgerløn ; brøkpension ; dagpenge ; dagpengeklemme ; Dagpengekommissionen ; dagpengestramninger ; dobbeltløn ; drikkepenge ; dyrtid : efterbetaling ; efterløn ; feriepenge ; folkepension ; Finansministeriet ; fryns ; frynsegode ; fratrædelsesgodtgørelse ; fratrædelsesløn ; gratiale ; indkomstulighed ; indtægt ; indtægtsefterslæb ; kollektive bonusaftaler ; kontanthjælp ; kostpenge ; krigsbytte ; krigstillæg ; kædeansvar ; lavtlønssektor ; Ligestillingsrådet ; løbepenge ; lønaftale ; lønandel, lønarbejde ; lønarbejder ; løndumping ; løn-efterslæb ; lønfest ; lønforhandling ; lønforhøjelse ; lønforsikring ; lønhop ; lønindkomst ; lønkapital ; lønkompensation ; lønkvote ; lønmidler ; lønmodtager ; lønmodtagerfradrag ; Lønmodtagernes Dyrtidsfond ; Lønmodtagernes Garentifond ; lønningspose ; Lønningsrådet ; lønomkostninger ; lønpolitik ; lønramme ; lønskala ; lønspredning ; lønstagnation ; lønstatistik ; lønregulering ; løntilskud ; løntryk ; løntrykkeri ; medarbejderobligationer ; merværdi ; Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsen ; minsteløn ; månedsløn ; ny løn ; overførselsindkomst : overgangsydelse ; pengeløn ; pension ; personale ; personalegoder ; Personalestyrelsen ; Pristalsnævnet ; pristalsregulering ; provisionsløn ; reallønsfremgang ; reallønstilbagegang ; resultatløn ; rådighedsløn ; satsregulering ; satsreguleringsloven ; skraldemandsmodellen ; slagmåneden ; soldat ; soldaterløn ; Sparekommissionen af 21. Februar 1921 ; starthjælp ; strejke ; supplerende dagpenge ; sygedagpenge ; søndagstillæg ; taxameterløn ; tepenge ; tidløn ; tilbagetrækningsalder ; tilbagetrækningstidspunkt ; timeløn ; tjenestemandsloven ; Udetillægsnævnet ; ugeløn ; underbetaling ; vagttillæg ; vederlag ; Vederlagskommissionen ; årsløn.

Litteratur

Tjenestemandsreformen 1969
Betænkning afgivet af tjenestemandskommissionen af 1965. / : Tjenestemandskommissionen af 1965, 1969.; Betænkning, 483)
Indhold: Del 1 : Tjenestemandsloven, Del 2 : Efterløn, Del 3 : Løn og pension.
Femøren der voksede : biblioteksafgiften 1946-1996. / : redigeret af Anna Johansen & Ejgil Søholm ; tegninger af: Roald Als m. fl. Statens Bibliotekstjeneste, 1996.
Fra storkonflikt til barselsfond : den danske model under afvikling eller fornyelse. / : Jesper Due & Jørgen Steen Madsen. Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2006.
Sociologisk analyse af overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området fra 1990-2004. Med interviews med hovedforhandlerne, der afdækker formelle og uformelle relationer mellem forhandlingsparterne samt dokumenterer forhandlingsprocesserne i den danske model.
Leder: Brian M som Happy Helper. I: Arbejderen, 4. juli 2017.
Lønningskommissionen af 1954: Henvendelser fra tjenestemandsorganisationer m. fl. (Bilag 1—133) , 1958 ; Betænkning 196)
Richter, Lise: Universitetsansatte får ingen løn for overarbejde. I: Information, 09/01/2010.
Rapport fra Vederlagskommissionen. / : Vederlagskommissionen, 2016.
- http://sim.dk/media/1015517/Rapport%20(Vederlagskommissionen).pdf
'Kommissionen skal foretage en analyse af den samlede vederlæggelse af borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre. Analysen skal omfatte alle elementer i vederlæggelsen, herunder godtgørelser, omkostningstillæg, eftervederlag, pension, modregningsregler, samordningsregler, uddannelsesmidler og den løbende regulering af vederlagene. Kommissionen skal behandle vederlæggelsen af de forskellige hverv i sammenhæng. Kommissionen skal endvidere inddrage oplysninger om vederlæggelsen af andre ansvarsfulde poster i vores samfund.'

Naturkræfterne. Befolkningen. Kapital og Arbejdsløn. Danmarks Statistik, I. / : Udarbejdet af V. Falbe-Hansen og William Scharling. Forlagsbureauet (G. E. C. Gad. O. H. Delbanco. F. Hegel. C. C. Lose.), 1885.
Yderst veldokumenteret fremstilling af Danmarks forhold under den første generation efter 1864-krigen.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page