Ministeriet for Kommunikation
og Turisme

Historisk ministerium oprettet 1993.
Forsættes 1994 i: Erhvervsministeriet, Forskningsministeriet og Trafikministeriet.
Forsat fra: Kommunikationsministeriet.
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder, 1994.
I. Ved kongelig resolution af 27. september 1994 er der fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningsfordelingen mellem ministerierne:
1. Den departementale ekspedition af sager vedrørende nordisk samarbejde sker i Udenrigsministeriet under ledelse af ministeren for nordisk samarbejde og på hendes ansvar,
2. Betegnelsen for Industri- og Samordningsministeriet ændres til Erhvervsministeriet,
3. Energiministeriet nedlægges, og de under dette ministerium hørende sagsområder overføres til Miljøministeriet,
4. Betegnelsen for Miljøministeriet ændres til Miljø- og Energiministeriet,
5. Landbrugsministeriet lægges sammen med Fiskeriministeriet, og sagsområdet for Landbrugsministeriet lægges sammen med sagsområdet for Fiskeriministeriet, og betegnelsen for dette ministerium bliver Landbrugs- og Fiskeriministeriet,
6. Sager vedrørende realkreditloven overføres fra Boligministeriet til Økonomiministeriet, 7. Sager vedrørende multilateral og bilateral udviklingsbistand til østlandene henlægges til udenrigsministeren,
8. Den departementale ekspedition af sager vedrørende Østersøspørgsmål sker fortsat i Udenrigsministeriet, men fremover under udenrigsministerens ledelse og på hans ansvar,
9. Ministeriet for Kommunikation og Turisme nedlægges, og sager vedrørende teleområdet og Datacentralen A/S overføres til Forskningsministeriet, sager vedrørende postområdet overføres til Trafikministeriet, og sager vedrørende turisme overføres til Erhvervsministeriet,
10. Til Forskningsministeriet henlægges sager vedrørende samordning af sektorforskningen, samt sager vedrørende samordning og koordinering af sager vedrørende den fremtidige anvendelse af informationsteknologi, herunder det igangværende udredningsarbejde om »Informationssamfundet år 2000«.
Se også:
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Dansk kultur- og mediestatistik 1980 -1992 / Danish Cultural and Media Statistics 1980 -1992.
Danmarks Statistik, Kirkeministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Kommunikation og Turisme, 1993.
Der er tidligere i samarbejde med Kulturministeriet udkommet to udgaver af »Dansk kultur- statistik«. Den ferste udgave udkom i 1979 omhandlende perioden 1960 -1977, mens den anden udgave udkom i 1987 og dækkede perioden 1970 -1985.
I den foreliggende udgave er der dog pá langt de fleste omráder foretaget betydelige ændringer i tabellerne, samtidig med at mange nye tabeller er tilfajet. Dette gælder især for medieomrádet samt for omrádet vedr. kultur og turisme, der ikke var omhandlet i de ældre udgivelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page