Fiskeriministeriet

Historisk ministerium oprettet 1947.
Fortsættes 1994 som Landbrugs- og Fiskeriministeriet
Fortsat fra Fiskeridirektoratet under Landbrugsministeriet.
Ministeriet varetog, ifølge Rigsarkivet, ved dannelsen følgende sagområder: Almindelige fiskerisager, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, Fiskernes Understøttelseskasse, fiskeriundersøgelse i salte og ferske vande, Dansk Biologisk Station, Kommissionen for Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, Fiskerimin.s Forsøgslaboratorium, Fiskerirådet, statstøtte til fiskeriforsøg og fiskeudklægning, fiskeristatistik, lån til fiskerflådens fornyelse, rationeringsordninger for redskaber til fiskeribrug, tilsyn med autoriserede, fiskeriindustrielle virksomheder, internationale fiskeriaftaler, fiskeauktioner, udgivelse af Årbog for den Danske Fiskerflåde, udgivelse af Fiskeriberetning, fiskerikontrollen, redningsskibene for fiskere på Jyllands Vestkyst, havundersøgelsesskibene "Dana" og "Biologen", udarbejdelse og stadfæstelse af vedtægter og regulativer for fiskeriet, faresignalstationerne på Jyllands Vestkyst, varetagelsen af fiskeriets udførselsforhold og øvrige handelspolitiske interesser i udlandet, fiskeripropaganda og hjemmemarkedets forsyning med fisk.
Fiskeriministeriets arkivalier ca. 1947-1994 - foreløbig oversigt over sager beroende i Rigsarkivet Center for Maritime og Regionale Studier (Syddansk Universitet/Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg), 2003.
Oversigten dækker hovedsageligt perioden fra 1947, hvor Fiskeridirektoratet udskiltes fra Ministeriet for Landbrug og Fiskeri, og oprettedes som et selvstændigt Fiskeriministerium under regeringen Hedtoft.
Efter Danmarks indtræden i EF omorganiseredes Fiskeriministeriet og bestod herefter af tre kontorer. Ansvarsområder for det nyoprettede 3. kontor var: Internationale fiskeriaftaler (herunder Det internationale havundersøgelsesråd, de mellemfolkelige konventioner angående fiskeriet i det nordvestlige og det nordøstlige Atlanterhav og den internationale hvalfangstkommission), Fiskerigrænse spørgsmål, FAO, FN, Europarådet, Nordisk Råd, Nordisk Kontaktudvalg, EF-strukturpolitik, Statistik, Rentabilitetsspørgsmål, Det Færøske og Grønlandske fiskeri, Internationale miljøspørgsmål. Frem til og med 1980 blev Fiskeriministeriet yderligere udvidet med et 4. og 5. kontor. Nogenlunde samtidig hermed skete der en rokering af en række sagsområder. Det betød bl.a., at sager vedrørende hvalfangst blev afgivet til Ministeriet for Grønland. Få år senere blev sager om tilladelse til etablering af saltvandsdambrug og dyrkningsanlæg for østers og muslinger overført fra Ministeriet for Offentlige Arbejder til Fiskeriministeriet.
Se også: Fiskerflådens Fornyelsesnævn ; Fiskeriministeriets Ankenævn ; Fiskeriministeriets Ankeudvalg ; Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ; Ministeriet for Søfart og Fiskeri.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; Justitsministeriet ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page