Vejdirektoratet

Vejdirektoratet er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med ansvaret for at planlægge, anlægge og drive statens veje. Oprettet 1949 under Ministeriet for Offentlige Arbejder.
Vejdirektoratets virksomhed er omtalt i Lov om offentlige veje (lov nr 312 af 9. juni 1971 med ændringer, jf. bek. 368 af 6. august 1985) Administrationen (anlæg og drift) af hovedlandeveje skete i Vejdirektoratet, mens amtsrådene var forvaltningsmyndighed for landevejene og kommunalbestyrelserne for kommunevejene. Motorveje oprettes ved særlig lovgivning. I flg cirkulære af 6.12.1985, pkt. 12, forestår vejdirektoratet projektering og udførelse af nyanlæg af motorveje samt anlægsarbejder på eksisterende motorveje, mens amtsråd og kommunalbestyrelser normalt forestår projektering og udførelse af anlægsforanstaltninger vedrørende andre hovedlandeveje.
Lov om offentlige veje m.v., herunder: Bilag 1: Veje, der administreres som statsveje.
- https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167290
Se også: Bilisme ; Færdselsstyrelsen ; Miljøstyrelsen ; trafik ; vej ; Vejnævnet ; Vejregelrådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Årsrapport 2017. Vejdirektoratet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page