Geologisk Nordamerika
Fra forordet
'For at tilfredsstille grønlændernes glæde for billeder udsendte trykkeriet i 1858 to små billedhæfter med [enkelte] håndkolorerede billeder. Det ene, der hedder »En Samtale om Krig«, viser på underfundig måde en mængde forskellige situationer, der har med ufred at gøre, f.eks. børns slagsmal, borger-folk i heftig diskussion og et drabeligt slag mellem to hære. Træsnittene er ikke skåret i Grønland, men er for størstedelens vedkommende lånt fra det illustrerede ugeblad »For Store og Smaae«, der udkom i København 1854-55.
Selve teksten, der både foreligger på grønlandsk og dansk i originaludgaven, er skrevet af Rasmus Berthelsen. Den består af en samtale mellem en kateket [i mission en indfødt lærer, der forbereder andre til den kristne dåb] og en præst om krig, og den belyser dette moralske spørgsmal, som var nyt for grøn-lænderne, på en måde, der viser os noget om denne oplysningsepoke i Grønland.'
Illustration nr. 3 mellem side 8 og 9.
Sume: Inuit Nunaat Demos 20 1974

Grønland / Greenland / Kalaallit Nunaat

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011. Grønlandske Kirkebøger. Arktisk Instituts: Folketællingslister 1800-1937. Grønlands Statistik, 1989-.
- http://bank.stat.gl/dialog/statfile.asp?Lang=4
I forståelse med Grønlandsministeriet og de grønlandske myndigheder udformedes i 1976 en kgl. anordning samt en bekendtgørelse om folkeregistre i Grønland og et cirkulære om ikrafttræden i Grønland af folkeregistreringsloven. Endelig udsendtes også et cirkulære til de danske folkeregistre om, at Grønland nu var optaget i folkeregister- og CPR-systemet i Danmark.
Cirkulære om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske adoptivbørn (Til statsamterne, Københavns overpræsidium og rigsombuddet på Færøerne/i Grønland) .
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=58397
'§ 7 Dette cirkulære træder i kraft den 1. oktober 1986.'
Cirkulære til Københavns magistrat, samtlige amtmænd, rigsombudsmanden på Færøerne, landshøvdingen over Grønland, politidirektøren i København, samtlige politimestre og samtlige kommunalbestyrelser angående lov nr. 252 af 27. maj 1950 om dansk indfødsret
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=58365
'Man skal herved henlede opmærksomheden på lov nr. 252 af 27. maj 1950 om dansk indfødsret, der træder i kraft den 1. januar 1951 og afløser lov nr. 123 af 18. april 1925 om erhvervelse og fortabelse af indfødsret.'
Grønlands indvandrer-historie skal skrives om. / Lise Richter. Lagt på information.dk 1. juni 2008 . Bragt i den trykte udgave 2. juni 2008.
'De første indvandrere på Grønland var ikke indianere fra det nordamerikanske kontinent eller inuitter fra Canada som hidtil antaget. Derimod var de beslægtet med de nulevende beboere på øgruppen Aleuterne i det nordlige Stillehav og Seriniki Yuit i det nordøstlige Sibirien, viser ny forskning på Københavns Universitet, som er ledet af den verdenskendte dna-forsker Eske Willerslev.'
Lund Jensen, Einar: Rapport over forundersøgelse og arkivsøgning i forbindelse med projektet ”Tunup Saqqaa – kontakter mellem Øst- og Vestgrønland. Projektet Tunup Saqqaa og Nanortalik Museum / Nationalmuseet, 2002. - 66 s.
'Formålet med de undersøgelser, der ligger til grund for denne rapport, har været at foretage en vurdering af mulighederne for med udgangspunkt i historisk og etnohistorisk kildemateriale at belyse spørgsmål omkring indvandring fra Østgrønland til Sydgrønland, samt hvilke konsekvenser indvandringerne sammen med ændringer i erhvervsforholdene havde for bebyggelsesstrukturen i Nanortalik distrikt i perioden 1850-1950.'
Grønlændere bosiddende i Danmark. Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget, 2007. - 24 s.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Kultur: Sammenslutningen af museer i Grønland
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Det Grønlandske Landsbibliotek.
Grønlandsk bogfortegnelse er integreret i Dansk bogfortegnelse
Bibliographia Groenlandica eller Fortegnelse paa værker, afhandlinger og danske manuskripter der handle om Grønland indtil Aaret 1890. - 269 s.
- http://www.archive.org/details/bibliographiagr00laurgoog
Bertelsenmik, Rasmus: Okalokatigingnek, sorssungnek pivd-lugo, agsiligsanik kavsînik nalunaiarsimassok : akêt mis-sigssuissut avguasavait uvigdlarnernut kainakut pisut kinguainut. / En Samtale om Krig : En Samtale Mellem Kate-cheten Og Præsten Om Krig / Rasmus Berthelsen. Godthaab, 1858.
Genoptryk: Anders Nyborg Reprografisk genudgivelse 1973. - 14 +[14] s.; beskåret tværoktav) og i Grønland, Middelhavets perle : Et indblik i amerikansk atomkrigsforberedelse, 1983 s. 121-124.
Heri lærer grøndlænderne formodentlig for første gang om begrebet krig.
Egede, Poul, 1708-1789: Dictionarium grönlandico-danico-latinum : complectens primitiva cum suis derivatis, quibus interjectae sunt voces primariæ è Kirendo Augekkutorum (1750). - 348 s. - http://archive.org/details/cihm_35488
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Pligtafleverede grønlandske aviser i Det kongelige bibliotek betragtes som periodica og skal søges som sådan.
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Grønlandsk periodicafortegnelser er i Dansk periodicafortegnelse.
Litteratur:
Rink, Hinrich: Eskimoiske eventyr og sagn, overs. efter de indfødte fortælleres opskrifter og meddelelser. 1866. - 682 s.
- http://archive.org/details/eskimoiskeevent00evengoog
Kunst / Art
Nuuk Kunstmuseum
Kaalund, Bodil: Grønlands kunst : skulptur, brugskunst, maleri, samtidskunst.
Gyldendal. 3. reviderede og udvidede udgave. 2011.
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Grønlandske musikoptagelser registreres i Danske musikoptagelser som registrerer musikoptagelser (grammofonplader, lydbånd, compact discs) produceret for danske udgivere 1987 ff.
Teater: Grønlands Nationalteater
Politik: Demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Præsidenter:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Præsidentsvalg:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland. LBK nr 255 af 28/04/1999 Gældende.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=8836
Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland, 17. maj 2011. 'I medfør af § 8, stk. 1, i lov om folketingsvalg i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 28. april 1999, fastsættes: § 1. Fortegnelsen over valgkredse i Grønland affattes som angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.' - http://sermitsiaq.ag/sites/default/files/ai38321.pdf
Folketingets Oplysning: Valgresultater ved folketingsvalg i Grønland siden 1977.
- http://www.ft.dk/Folketinget/Oplysningen/Valg/Valgresultat_Groenland.aspx
Danmarks Riges Grundlov, 1953. Statsministeriets: Rigsombuddet på Grønland 1979-., herunder Rigslovgivning 2008-2010.
Universal Periodic Review – Denmark 201, Joint Submission – Greenland NGOs relative to the 1st universal periodic review of Denmark May 2011 regarding: indigenous/human rights and powers of public government the situation of the indigenous community of the Thule District. The “Legally Fatherless”. / : Aqqaluk Lynge, chair, Inuit Circumpolar Council, Greenland, the Association Hingitaq 1953 (the Outcasts 1953), Thule, Greenland. and the Kattuffik Ataata (the Association Fathers)
- http://www.humanrights.dk/files/doc/UPR/JS2_JointSubmission_2-eng-1.pdf
Arktis i en brydningstid. Forslag til strategi for aktiviteter i det arktiske område. - København : Udenrigsministeriet, 2008. - 43 s.
U.S. Strategic Interests in the Arctic : An Assessment of Current Challenges and New Opportunities for Cooperation A Report of the CSIS Europe Program. / Heather Conley, Jamie Kraut. Center for Strategic and International Studies, 2010. - 33 s.
Grønlandsk-dansk selvstyrekommission: Betænkning om selvstyre i grønland. 2008. - 609 s.
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Grønland er medlem af Nordisk Råd.
Udenrigsministeriets rådgivning og alle tilbagevendende formelle ekspeditioner i traktatindgåelsesproceduren varetages af Traktat-sektionen under Folkeretskontoret. Traktatsektionen varetager ligeledes bekendtgørelser af traktater i Lovtidende C,
registrering af disse i FN, samt, kundgørelse på Færøerne.
Kundgørelse i Grønland varetages af Statsministeriet.
Regering: Lov om Grønlands Selvstyre, 2009.
- https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=125052
Nalunaarutit / Grønlands Lovsamling.
Statsministeriet: Grønlandsk Lovregister.
Beretninger og Kundgørelser vedrørende styrelsen af Grønland -1958.
Love vedtaget af Folketinget, som kun har gyldighed i Grønland, eksempelvis Anordning for Grønland om specifikke for-anstaltninger til bekæmpelse af terrorisme af 16. august 2010: 'I henhold til § 1 i lov nr. 156 af 10. maj 1967 om visse forholdsregler i henhold til De Forenede Nationers pagt, som ændret ved § 2 i lov nr. 228 af 6. juni 1985 og § 3 i lov nr. 490 af 17. juni 2008, fastsættes herved til opfyldelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsrådsresolution nr. 1373 af 28. september 2001: § 1. Denne anordning finder anvendelse på virksomheder og personer omfattet af den til enhver tid gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme som ikraftsat for Grønland ved kongelig anordning....'.
Grønlands Hjemmestyrets lovgivning fra 1979-. For hvert enkelt år gengives vedtagne Landstingslove, Landstingsforordninger og Hjemmestyrets bekendtgørelser. - http://www.lovgivning.gl/
Rigsombudsmanden i Grønland.
Lovforslag: Grønlands Landstings forhandlinger 1958-1992 og Fortryk af Grønlands Landsting forhandlinger 1993.
Betænkning om Lovtidende i elektronisk form. Betænkning nr. 1464/2005. - 82 s.
Danske love kan have følgende undtagelser:
  1. ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.”
  2. ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.”
  3. ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.”
  4. ”§§ 2 og 3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.”
  5. ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger
Ministerier i Grønland
Parlament: Det grønlandske landsstyre
Der er to grønlandske mandater i Folketinget i Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget.
Forsvar / militær: Dansk-amerikansk 'Overenskomst om forsvaret af Grønland', 1951.
Det dansk-amerikansk udvalg vedr. anlægsarbejder i Grønland, 1961
Fremmede orlogsfartøjers og militære luftfartøjers adgang til dansk område under fredsforhold, 1976.
Grønlands Kommando, Kangilinnguit / Grønnedal. Værnepligt: Nej, herunder Fritagelse for værnepligt for ansatte ved internationale organisationer, 1994.
Efterretningstjenester: PET's virksomhed i forhold til Grønland og Færøerne: PET-Kommissionens beretning bind 14. /Henrik S. Nissen ; Mogens Pelt, - 68 s.
- http://www.petkommissionen.dk/fileadmin/bind/pet_bind14.pdf
Paramilitære styrker:
Den grønlandske fredsgruppe Sorsunnata vil arbejde for, at en atomvåbenfri zone i Norden også omfatter Grønland.
Fredsbevægelser: Sorsunnata / ikkekrig 1984-?
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Betænkning 1544 Folkekirkens styre- Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014.
- http://www.km.dk/fileadmin/share/Styringsstruktur/Betaenkning_1544.pdf
Den tyske Brødremenighed, Herrnhuterne, 1733-1900.
Fenger, Hans Mathias: Bidrag til Hans Egedes og den grønlandske missions historie 1721-1760, efter trykte og utrykte Kilder. Gad, 1879.- 378 s.
- http://www.archive.org/details/bidragtilhanseg01fenggoog
Forfatteren modtog en Theologisk Licentiatgrad for afhandlingen.
Cranz, David: The history of Greenland : containing a description of the country and its inhabitants and particularly a relation of the mission, carried on for above these thirty years by the Unitas Fratrum at New Herrnhuth and Lichtenfels, in that country.
- London : Printed for the Brethren's Society for the Furtherance of the Gospel among the Heathen ... 1767 og 1820. I-II - 516+ 404 s.
- http://archive.org/details/cihm_33433
Egede, Hans, 1686-1758 :Omstændig og udørlig relation angaaende den grønlandske missions begyndelse og fortsættlse : samt hvad ellers mere der ved landets recongnoscering dets beskaffenhed, og indbyggernes væsen og levemaade vedkommende er befunden - Kjobenhavn : Trykt hos Joh, Christ. Groth ... 1738.- 452 s.
- http://archive.org/details/cihm_35490
Oversat til hollansk: Beschryving van Oud-Groenland of eigentlyk van de zoogenaamde Straat Davis [microform] : behelzende deszelfs natuurlyke historie, standsgelegenheid, gedaante, grensscheidingen, veldgewassen, dieren, vogelen, vischen, enz. : mitsgaders den oirspring en voortgang der aeloude noorwegsche volkplantingen in dat gewest : benevens den aart, inborst, wooningen, levenswyze, kleding, spraak, bygelovigheid, dichtkunst, uitspanningen en tydverdryven der hedendaagsche inboorlingen : eerst in de Deensche taal geschreven (1746).
- http://archive.org/details/cihm_18292
Sociale forhold:
The Circumpolar Health Bibliographic Database - http://www.aina.ucalgary.ca/chbd/
I den bedste mening? Om et eksperiment med grønlandske børn og mulighederne for forsoning mellem Danmark og Grønland. Integreret speciale / Maria Bunch Farver.
Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet. Efterårssemester 2010. 98 s.
Betænkning 1442 om det grønlandske retsvæsen. / Den Grønlandske Retsvæsenskommission, 2004.
Bind 1 Generelt om retsvæsnet ISBN 87-631-0027-0
Bind 2 Retsplejen og domstolene ISBN 87-631-0023-1
Bind 3 Kriminaliteten og kriminalforsorgen ISBN 87-631-0023-8
Bind 4 Politiet, opfølgning mv. ISBN 87-631-0026-6
Bind 5 Lovudkast 1. del ISBN 87-631-0027-4
Bind 6 Lovudkast 2. del ISBN 87-631-0028-2
Bind 7 Litteratur og bilag ISBN 87-631-0029-0
'”Kriminalloven og retsplejeloven for Grønland har i stort set uændrede skikkelser bestået i snart henholdsvis 40 og 30 år. Disse vigtige lovgivninger for det grønlandske samfund blev dengang udformet i lyset af den grønlandske samfundsstruktur og de værdier og skikke, der prægede det grønlandske samfund. I den forløbne periode har samfundsforholdene i Grønland på en række områder ændret sig på afgørende måde. Under hensyn til denne udvikling og den debat, som er fulgt i dens kølvand, er det nødvendigt med en grundig gennemgang og nyvurdering af hele det grønlandske retsvæsen.'
Børneloven.
jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 8. november 2012, som ændres ved § 22 i det af Folketinget den 16. maj 2013 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.),
Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974
Afgivet til Statsministeriet d. 1. juni 2011
Udarbejdet af Ph.d. Jens Heinrich, Ph.d., adjunkt Sniff Andersen Nexø, Dr. jur., professor Linda Nielsen
'Kommissorium Regeringen anmoder – efter drøftelse med Grønlands Selvstyre – professor Linda Nielsen, adjunkt Sniff Andersen Nexø og cand. mag. Jens Heinrich om at udarbejde en historisk udredning om baggrunden for, at retsstillingen for børn født uden for ægteskab var forskellig i Grønland og i Danmark frem til ikrafttrædelsen for Vestgrønland i 1963 og for Østgrønland i 1974 af lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling. Udredningen bør beskrive retsstillingen for børn født uden for ægteskab efter grønlandsk henholdsvis dansk ret fra omkring 1914, hvor man får de første positive bestemmelser i Grønland, og frem til 1963 henholdsvis 1974 samt foretage en sammenlignende analyse af retsstillingen. Udredningen bør endvidere bl.a. beskrive, hvilke overvejelser der lå til grund for at opretholde henholdsvis ændre retsstillingen i Grønland i perioden, samt i hvilket omfang der var dialog mellem danske og grønlandske myndigheder herom. Udredningen bør tilstræbes at være på maksimalt ca. 60 sider, inkl. sammendrag og konklusionsafsnit, men ekskl. bilag. Udredningen bedes afgivet til regeringen senest den 1. juni 2011 med henblik på efterfølgende offentliggørelse.
- http://www.stm.dk/publikationer/GRL_udredning_11/Udredning_m_bilag.pdf
Regeringens lovprogram 2013-2014 på Grønlandsudvalgets område
- http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/gru/bilag/1/1285572.pdf
Uddannelse: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, herunder Bekendtgørelse om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Universiteter: Ilinniarfissuaq / Grønlands Universitet - http://www.ilisimatusarfik.gl/Default.aspx
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturressourcer: Aluminium, antimon, beryllium, cobalt, diamanter, flusspat, gallium, germanium, grafit, guld, indium, jern, kopper, krom, kryolit, kul, litium, magnesium, mangan, marmor, nikkel, niobium, olivin, platin, sølv, tantalum, tellur, thorium, titanium, uran, vanadium, wolfram, zink, zirkonium.
Se bl.a. Aluminium Company of Canada og Pennsylvania Salt Manufacturing Company.
Kgl. anordning nr. 153 af 27. april 1935 om udnyttelse af råstoffer i Grønlands jordbund. I: Betænkning afgivet af den af Ministeriet for Grønland under 7. januar 1960 nedsatte Minelovskommission for Grønland. Betænkning nr. 340. 1963.
Greenland Minerals and Energy: GME får tilladelse til at efterforske radioaktive grundstoffer, 12/02/20o1.
'Naalakkersuisut har godkendt en tilføjelse til vilkårene i den efterforskningstilladelse, der regulerer og afgrænser Greenland Minerals and Energy’s aktiviteter på Kuannersuit/ Kvanefjeld ved Narsaq. Det betyder, at selskabet nu kan efterforske mineraler med et radioaktivt indhold over almindeligt baggrundsniveau. Naalakkersuisuts beslutning betyder desuden, at Greenland Minerals and Energy har fået tilladelse til at søge om udnyttelsestilladelse inklusive radioaktive mineraler. Greenland Minerals and Energy har indtil videre kortlagt en forekomst på 619 millioner tons malm med et indhold af 6,6 millioner tons sjældne jordarters metaller, 353 millioner pund uran-oxid og 1,3 millioner tons zink. Indholdet af uran og thorium i Kuannersuit/Kvanefjeld ligger med den nuværende viden væsentligt over den nuværende 0-tolerance niveau.'
Mineralske råstoffer i Grønland / Karsten Secher. I: Geoviden, 2005:1.
- http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-1-2005.pdf
Marfelt, Birgitte: Sjældne jordmetaller sætter Grønland på verdens energikort : Grønland rummer sandsynligvis verdens største depot af sjældne jordmetaller, der i så fald kan dække en fjerdedel af det globale behov. I: Ingeniøren, 05/20/2011.
Pauly, Hans: White cast iron with cohenite, schreibersite, and sulphides from tertiary basalts on Disko, Greenland. I: Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, vol. 19/01, pp. 28-26. - http://2dgf.dk/xpdf/bull19-01-8-26.pdf
Udvinding af uran i Grønland. / Per Kalvig, Karsten Secher og Gert Asmund. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS, udateret, - 28 s. - ISBN: 978-87-7871-287-5
Erhverv, handel og industri: Transportkommissionen: Betænkning. / Grønlands selvstyre, Departementet for Boliger, Infrastruktur og trafik. 2011. - 433 s.- ISBN : 978-87-91044-15-1
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: Greenland Contractors.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page