Geologisk Nordamerika

Grønland / Greenland / Kalaallit Nunaat

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; musik ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi.
Geography; nature; demographics; history, culture, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Demografi: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011. Grønlandske Kirkebøger. Arktisk Instituts: Folketællingslister 1800-1937. Grønlands Statistik, 1989-.
- http://bank.stat.gl/dialog/statfile.asp?Lang=4
I forståelse med Grønlandsministeriet og de grønlandske myndigheder udformedes i 1976 en kgl. anordning samt en bekendtgørelse om folkeregistre i Grønland og et cirkulære om ikrafttræden i Grønland af folkeregistreringsloven. Endelig udsendtes også et cirkulære til de danske folkeregistre om, at Grønland nu var optaget i folkeregister- og CPR-systemet i Danmark.
Cirkulære om erhvervelse af dansk indfødsret for udenlandske adoptivbørn (Til statsamterne, Københavns overpræsidium og rigsombuddet på Færøerne/i Grønland) .
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=58397
'§ 7 Dette cirkulære træder i kraft den 1. oktober 1986.'
Cirkulære til Københavns magistrat, samtlige amtmænd, rigsombudsmanden på Færøerne, landshøvdingen over Grønland, politidirektøren i København, samtlige politimestre og samtlige kommunalbestyrelser angående lov nr. 252 af 27. maj 1950 om dansk indfødsret
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=58365
'Man skal herved henlede opmærksomheden på lov nr. 252 af 27. maj 1950 om dansk indfødsret, der træder i kraft den 1. januar 1951 og afløser lov nr. 123 af 18. april 1925 om erhvervelse og fortabelse af indfødsret.'
Grønlands indvandrer-historie skal skrives om. / Lise Richter. Lagt på information.dk 1. juni 2008 . Bragt i den trykte udgave 2. juni 2008.
'De første indvandrere på Grønland var ikke indianere fra det nordamerikanske kontinent eller inuitter fra Canada som hidtil antaget. Derimod var de beslægtet med de nulevende beboere på øgruppen Aleuterne i det nordlige Stillehav og Seriniki Yuit i det nordøstlige Sibirien, viser ny forskning på Københavns Universitet, som er ledet af den verdenskendte dna-forsker Eske Willerslev.'
Lund Jensen, Einar: Rapport over forundersøgelse og arkivsøgning i forbindelse med projektet ”Tunup Saqqaa – kontakter mellem Øst- og Vestgrønland. Projektet Tunup Saqqaa og Nanortalik Museum / Nationalmuseet, 2002. - 66 s.
'Formålet med de undersøgelser, der ligger til grund for denne rapport, har været at foretage en vurdering af mulighederne for med udgangspunkt i historisk og etnohistorisk kildemateriale at belyse spørgsmål omkring indvandring fra Østgrønland til Sydgrønland, samt hvilke konsekvenser indvandringerne sammen med ændringer i erhvervsforholdene havde for bebyggelsesstrukturen i Nanortalik distrikt i perioden 1850-1950.'
Grønlændere bosiddende i Danmark. Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget, 2007. - 24 s.
Historie: Før Columbus, oldtiden: Independence I kulturen. Saqqaq-kulturen. Independence II og Dorset II kulturen. Nordboerne og Thule-folket. Vikingetiden og sagatiden. Erik den røde. Erik den rødes Land og koloni, 986-?. Vinland i Amerika.
De første mennesker i det nordligste Grønland : Eigil Knuths opdagelser i Thuleområdet. / : Mikkel Sørensen. I: Nationalmuseets arbejdsmark, 2008, s. 101-114.
The Norse Discoverers of America, the Wineland Sagas. / Translated & discussed by G. M. Gathorne-Hardy. - Oxford, Clarendon Press, 1921.
http://archive.org/details/norsediscoverers00gathrich
Grønlands Nationalmuseum, Nuuk.
Middelalderen og enevælden: Kalmarunionen. Rentekammerkollegiet - 1848, Jens Holmgaard (1964): Rentekammeret I. Danske og norske afdelinger 1660-1848. Rigsarkivet: Vejledende Arkivregistraturer XII. Finanskollegiets Kommissionen for den grønlandske og færøske Handel.
Kolonitiden. Freden i Kiel, 1814.
Hans Egede. Bergen Grønlandske Kompagni. Det Kongelige Oktrojerede Almindelige Handelskompagni 1725-? Forordning af 16. marts 1725 ang. det oktrojerede Grønlandske Kompagni.
Den Kongelige Grønlandske Handel 1776-1953, herunder Lov nr. 276 af 27. maj 1950 om Den kgl. grønlandske Handel / Royal Greenland.
Allerede i middelalderen i »nordbotiden« var handelen på Grønland monopoliseret og henlagt under de norske kongers fadebur.
Danmarks handelsforbindelse med Grønland åbnedes 1636.
Kilder: Fogsgaard, Børge: Dansk hvalfangst i Nordatlanten 1771 - 1789. 2003. - 90 s.
- http://www.fogsgaard.org/Hvalfangst.pdf
Af et forhenværende monopols saga — Den kgl. grønlandske handel 1950—55. / Ebbe Groess.
I: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 94 (1956) s. 162-180.
Dend grønlandske chronica: hvorudi kortelig beskrives, hvorledes landet i fordom tid er først fundet, besæt med indbyggere, haver ligget til kongernes fadebur i Norrig, annamet den christelige Troe, været under erke-bisperne af Trundhieme, og havt sine egne særdeeles bisper : med mange de norske kongers og alle Grønlands bisper klare og ordentlige fortegnelse, og andre adskillige norske, islandske og suderødiske drifter under deres visse tid og aarstal saa meget mand af danske, norske, engelske, skotske, frislandske, islandske. / Claus Christoffersen Lyskander, Trykt udi Hans Kongl. Majestets. privil. bogtrykkerie, 1726 - 144 s.
Privilegier for tvende Grønlands Compagnier udi Danmark og Norge til den Grønlandske Farts Befordring, Friderichsborg d. 13. Sept. 1697. - 4 s.
Christiansborg regerer 1900-1940: Grønlands Landsråd, 1911-1925. Grønlands Styrelse 1925-1949. Lov om Grønlands Styrelse af 27. maj 1908 og Lov af 18. april 1925 om Grønlands Styrelse. Styrelsen for Kolonierne i Grønland. Beretninger og kundgørelser vedrørende kolonierne i Grønland. / Grønlands styrelse. J.H. Schultz A/S, 1933.
Mellemkrigsårene: Grønlandoverenskomsten eller Grønlands Traktaten 1924: Overenskomst mellem Danmark og Norge angaaende Østgrønland eller Østgrønlandsoverenskomsten, Traktat af 9. Juli 1924 mellem Danmark og Norge om Adgangen til Østgrønland.
Arup, Erik: Grønland: en historisk redegørelse fremkaldt ved den norske konstitutionskomites indstilling af 3. Juli 1923 : trykt i September 1923. I kommission hos J.H. Schultz, 1924 - 36 s.
Ejnar Mikkelsen. Knud Rasmussen.
Knud Rasmussens papirer. / Registratur ved Jens Henrik Tiemroth. Redaktion Bruno Svindborg.
- København: Det kongelige Bibliotek, 1996. - 284 s.
- http://img.kb.dk/ha/reg/rasmussen_papirer.pdf
Peter Freuchen.
Den dansk-norske Grønlandssagen 1924-1933, herunder den Faste Dom-stol for Mellemfolkelig Retsplejes dom i sagen.
Den danske delegation i Haag under grønlandssagen, 1932.
- http://www.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/da/object52952/
6. Betænkning fra forvaltningskommissionen af 1946. 1949. - 84 s.
Grønlandskommissionen 1948-1950. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Ministeriet for Grønland 1955-1987. Betænkning fra Grønlandsudvalget af 1960, betænkning nr. 363. 1964.
Den 1. maj 1979 indførtes hjemmestyre i Grønland dog ikke på det udenrigspolitiske område (lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands hjemmestyre), og den 21. juni 2009 afløstes hjemmestyreordningen af en selvstyreordning (lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre). Selvstyret har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder, og rigsmyndighederne har den lovgivende og udøvende magt inden for sagsområder, der fortsat er rigsanliggender
Hjemmestyrekommissionen eller Kommissionen om Hjemmestyre i Grønland. Hjemmestyre i Grønland: Bind 1:
Hjemmestyreordningen Betænkning afgivet af Kommissionen om Hjemmestyre i Grønland. April 1978. Betænkning 837.
Grønland stemmer nej til EU, 1982.
Der var amerikanske kernevåben og baser i Grønland under den kolde krig, herunder Camp Century, Thule og Camp Tuto. M/S Hans Hedtoft-forliset, 1959. Thule-ulykken, 1968.
'With respect to Greenland, U.S. authorities believed that the 1951 defense agreement with Denmark and a 1958 understanding with Prime Minister Hansen gave the U.S. Air Force a free hand for B-52 flights, thus U.S. officials never asked Copenhagen for permission. Danish officials gradually became aware that the B-52 carried nuclear weapons; this made them uncomfortable, but they were unwilling to make an issue out of it until January 1968 when a nuclear-armed bomber crashed near Thule Air Base.' The Air Force versus Hollywood : Documentary on "SAC Command Post" Tried to Rebut "Dr. Strangelove" and "Fail Safe". Cold War Documentaries Present the Air Force's Spin on Airborne Alert, the "Missile Gap," and Nuclear Command and Control; Films Premiered On-line in the National Security Archive's Nuclear Vault. Edited by William Burr. National Security Archive, Washington, D.C., January 15, 2010.
Thule-ulykken – Vurdering af stråledoser fra radioaktiv forurening af landjorden Sundhedsstyrelsen, 2011. - 48 s.
- http://www.sst.dk/publ/Publ2011/SIS/Thule/Thulerap_da.pdf
'Nedstyrtningen af det amerikanske bombefly med 4 kernevåben på isen i nærheden af Thulebasen i Grønland i januar 1968 medførte spredning af bl.a. plutonium i den omgivende natur.'
Agreement on the joint financing of certain air naviagation services in Greenland and the Faroe Islands: Opened for signature at Geneva, 25 September 1956. (Includes also Technical, Inventory and Financial Annexes to the Agreement.)
Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse 1932 - 64 / Eske Brun and the creation of modern Greenland 1932-64. / Ph.d.-afhandling af Jens Heinrich, juni 2010. Hovedvejleder dr. phil., lektor Thorkild Kjærgaard, Ilisimatusarfik Bivejleder ph.d. Søren Forchhammer. I tilknytning til Ilisimatusarfik/Grønlands Univesitet KVUG (Kommissionen for Videnskabelige Under-søgelser i Grønland).
DIIS: Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54 : En historisk udredning. 2007. - 378 s.; - ISBN 978-87-7605-186-0
- http://www.stm.dk/publikationer/grludredning07/DIIS.pdf
Et land i forvandling : Danmarks historie 1970-2005. / Poul Villaume og Søren Hein Rasmussen.
- København : Gyldendal, Politiken, 2007. - 775 s.
Feasibility of Nuclear Power on U.S. Military Installations. / Marcus King, LaVar Huntzinger, Thoi Nguyen.
- Alexandria, VA: Center for Naval Analyses, 2011. - 97 s.
- http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a550479.pdf
Grønlandskortet : En undersøgelse af Grønlands funktion som forhandlingskort i det dansk-amerikanske forhold 1945-1961. / Anders Midtgaard. Aarhus Universitet, 2007 .
O.C. Lind, B. Salbu, K. Janssens, K. Proost, M. García-León, R. García-Tenorio, Characterization of U/Pu particles originating from the nuclear weapon accidents at Palomares, Spain, 1966 and Thule, Greenland, 1968, Science of The Total Environment, Volume 376, Issues 1–3, 15 April 2007, Pages 294-305, ISSN 0048-9697, 10.1016/j.scitotenv.2006.11.050.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969706009028)
Abstract: Following the USAF B-52 bomber accidents at Palomares, Spain in 1966 and at Thule, Greenland in 1968, radioactive particles containing uranium (U) and plutonium (Pu) were dispersed into the environment. To improve long-term environmental impact assessments for the contaminated ecosystems, particles from the two sites have been isolated and characterized with respect to properties influencing particle weathering rates. Low 239Pu/235U (0.62–0.78) and 240Pu/239Pu (0.055–0.061) atom ratios in individual particles from both sites obtained by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) show that the particles contain highly enriched U and weapon-grade Pu. Furthermore, results from electron microscopy with Energy Dispersive X-ray analysis (EDX) and synchrotron radiation (SR) based micrometer-scale X-ray fluorescence (µ-XRF) 2D mapping demonstrated that U and Pu coexist throughout the 1–50 µm sized particles, while surface heterogeneities were observed in EDX line scans. SR-based micrometer-scale X-ray Absorption Near Edge Structure Spectroscopy (µ-XANES) showed that the particles consisted of an oxide mixture of U (predominately UO2 with the presence of U3O8) and Pu ((III)/(IV), (IV)/(V) or (III), (IV) and (V)). Neither metallic U or Pu nor uranyl or Pu(VI) could be observed. Characteristics such as elemental distributions, morphology and oxidation states are remarkably similar for the Palomares and Thule particles, reflecting that they originate from similar source and release scenarios. Thus, these particle characteristics are more dependent on the original material from which the particles are derived (source) and the formation of particles (release scenario) than the environmental conditions to which the particles have been exposed since the late 1960s. 2008. - 14 s.
Ice and Climate Experiment: Report of Science and Applications. Working Group, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland.DECEMBER 1979. - s. 66.
- http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19800018499_1980018499.pdf
'Icebergs calved from West Greenland glaciers follow a route north to Baffin Bay, then west and south along the Labrador Coast to the Grand Banks of Newfoundland, where they pose a threat to transatlantic shipping. The most notable marine disaster resulted when the RMS TITANIC collided with an iceberg on April 14, 1912 at the Tail of the Banks and sank with a loss of 1,513 lives. Consequently, the International Ice Patrol was formed at an international convention and has been operated by the U.S. Coast Guard since 1914.
Since that time, many vessels have struck icebergs outside of the ice patrol area and other collisions have occurred with ships that venture into the stated limits of all known ice (Crowell, 1975). The most recent serious accident occurred in 1959 when the M/V HANS HEDTOFT presumably hit an iceberg and sank with the loss of all 95 persons aboard. Nonfatal collisions with icebergs as recently as 1973 and 1976 have imperiled the lives of mariners and severely damaged ships.'
Betænkning afgivet af Det af Ministeren for Grønland under 19. februar 1959 nedsatte Udvalg vedrørende Besejling af Grønland, 2. september 1959. - København : O. C. Olsen & Co. A/S, Bogtrykkeri, 1959. - 176 s.
'Til brug for luftfarten findes der allerede to LORAN-stationer i Vestgrønland og en på Færøerne. Endvidere er der i Østgrønland to LORAN-stationer under oprettelse. Der er planer om yderligere at udbygge dette system efter nyere principper. Systemet har kun i enkelte tilfælde været anvendt i danske skibe, og man har således ingen erfaringer for dets anvendelighed i grønlandske farvande'.
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Grønlandsoverenstkomsten 1941, American Danish Greenland Commission.
Grønlandsposten, 1942-./ Under Redaktion af Christian Vibe.
Islands National og Universitets Bibliotek - http://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=7
A Brief Bibliography of Denmark and Greenland. - New York, N.Y. Danish information service of Friends of Denmark, Inc. 1945. - 16 s.
- http://www.archive.org/details/ABriefBibliographyOfDenmarkAndGreenland
Greenland s. 14-16, hovedsageligt artikler.
Fra forordet
'For at tilfredsstille grønlændernes glæde for billeder udsendte trykkeriet i 1858 to små billedhæfter med [enkelte] håndkolorerede billeder. Det ene, der hedder »En Samtale om Krig«, viser på underfundig måde en mængde forskellige situationer, der har med ufred at gøre, f.eks. børns slagsmal, borger-folk i heftig diskussion og et drabeligt slag mellem to hære. Træsnittene er ikke skåret i Grønland, men er for størstedelens vedkommende lånt fra det illustrerede ugeblad »For Store og Smaae«, der udkom i København 1854-55.
Selve teksten, der både foreligger på grønlandsk og dansk i originaludgaven, er skrevet af Rasmus Berthelsen. Den består af en samtale mellem en kateket [i mission en indfødt lærer, der forbereder andre til den kristne dåb] og en præst om krig, og den belyser dette moralske spørgsmal, som var nyt for grøn-lænderne, på en måde, der viser os noget om denne oplysningsepoke i Grønland.'
Illustration nr. 3 mellem side 8 og 9.
Sume: Inuit Nunaat Demos 20 1974
Kultur: Sammenslutningen af museer i Grønland
Massemedier og pressefrihed:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Det Grønlandske Landsbibliotek.
Grønlandsk bogfortegnelse er integreret i Dansk bogfortegnelse
Bibliographia Groenlandica eller Fortegnelse paa værker, afhandlinger og danske manuskripter der handle om Grønland indtil Aaret 1890. - 269 s.
- http://www.archive.org/details/bibliographiagr00laurgoog
Bertelsenmik, Rasmus: Okalokatigingnek, sorssungnek pivd-lugo, agsiligsanik kavsînik nalunaiarsimassok : akêt mis-sigssuissut avguasavait uvigdlarnernut kainakut pisut kinguainut. / En Samtale om Krig : En Samtale Mellem Kate-cheten Og Præsten Om Krig / Rasmus Berthelsen. Godthaab, 1858.
Genoptryk: Anders Nyborg Reprografisk genudgivelse 1973. - 14 +[14] s.; beskåret tværoktav) og i Grønland, Middelhavets perle : Et indblik i amerikansk atomkrigsforberedelse, 1983 s. 121-124.
Heri lærer grøndlænderne formodentlig for første gang om begrebet krig.
Egede, Poul, 1708-1789: Dictionarium grönlandico-danico-latinum : complectens primitiva cum suis derivatis, quibus interjectae sunt voces primariæ è Kirendo Augekkutorum (1750). - 348 s. - http://archive.org/details/cihm_35488
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Pligtafleverede grønlandske aviser i Det kongelige bibliotek betragtes som periodica og skal søges som sådan.
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Grønlandsk periodicafortegnelser er i Dansk periodicafortegnelse.
Litteratur:
Rink, Hinrich: Eskimoiske eventyr og sagn, overs. efter de indfødte fortælleres opskrifter og meddelelser. 1866. - 682 s.
- http://archive.org/details/eskimoiskeevent00evengoog
Kunst / Art
Nuuk Kunstmuseum
Kaalund, Bodil: Grønlands kunst : skulptur, brugskunst, maleri, samtidskunst.
Gyldendal. 3. reviderede og udvidede udgave. 2011.
Film:
Grønlandske musikoptagelser registreres i Danske musikoptagelser som registrerer musikoptagelser (grammofonplader, lydbånd, compact discs) produceret for danske udgivere 1987 ff.
Teater: Grønlands Nationalteater
Politik: Danmarks Riges Grundlov, 1953. Statsministeriets: Rigsombuddet på Grønland 1979-., herunder Rigslovgivning 2008-2010.
Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland, 17. maj 2011. 'I medfør af § 8, stk. 1, i lov om folketingsvalg i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 28. april 1999, fastsættes: § 1. Fortegnelsen over valgkredse i Grønland affattes som angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.'
- http://sermitsiaq.ag/sites/default/files/ai38321.pdf
Universal Periodic Review – Denmark 201, Joint Submission – Greenland NGOs relative to the 1st universal periodic review of Denmark May 2011 regarding: indigenous/human rights and powers of public government the situation of the indigenous community of the Thule District. The “Legally Fatherless”. / Submitted by: Aqqaluk Lynge, chair, Inuit Circumpolar Council, Greenland, the Association Hingitaq 1953 (the Outcasts 1953), Thule, Greenland. and the Kattuffik Ataata (the Association Fathers) - http://www.humanrights.dk/files/doc/UPR/JS2_JointSubmission_2-eng-1.pdf
Arktis i en brydningstid. Forslag til strategi for aktiviteter i det arktiske område. - København : Udenrigsministeriet, 2008. - 43 s.
U.S. Strategic Interests in the Arctic : An Assessment of Current Challenges and New Opportunities for Cooperation A Report of the CSIS Europe Program. / Heather Conley, Jamie Kraut. Center for Strategic and International Studies, 2010. - 33 s.
Grønlandsk-dansk selvstyrekommission: Betænkning om selvstyre i grønland. 2008. - 609 s.
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties
International organisering
Grønland er medlem af Nordisk Råd.
Udenrigsministeriets rådgivning og alle tilbagevendende formelle ekspeditioner i traktatindgåelsesproceduren varetages af Traktat-sektionen under Folkeretskontoret. Traktatsektionen varetager ligeledes bekendtgørelser af traktater i Lovtidende C,
registrering af disse i FN, samt, kundgørelse på Færøerne.
Kundgørelse i Grønland varetages af Statsministeriet.
Regering: Lov om Grønlands Selvstyre, 2009.
- https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=125052
Nalunaarutit / Grønlands Lovsamling.
Statsministeriet: Grønlandsk Lovregister.
Beretninger og Kundgørelser vedrørende styrelsen af Grønland -1958.
Love vedtaget af Folketinget, som kun har gyldighed i Grønland, eksempelvis Anordning for Grønland om specifikke for-anstaltninger til bekæmpelse af terrorisme af 16. august 2010: 'I henhold til § 1 i lov nr. 156 af 10. maj 1967 om visse forholdsregler i henhold til De Forenede Nationers pagt, som ændret ved § 2 i lov nr. 228 af 6. juni 1985 og § 3 i lov nr. 490 af 17. juni 2008, fastsættes herved til opfyldelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsrådsresolution nr. 1373 af 28. september 2001: § 1. Denne anordning finder anvendelse på virksomheder og personer omfattet af den til enhver tid gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme som ikraftsat for Grønland ved kongelig anordning....'.
Grønlands Hjemmestyrets lovgivning fra 1979-. For hvert enkelt år gengives vedtagne Landstingslove, Landstingsforordninger og Hjemmestyrets bekendtgørelser. - http://www.lovgivning.gl/
Rigsombudsmanden i Grønland.
Lovforslag: Grønlands Landstings forhandlinger 1958-1992 og Fortryk af Grønlands Landsting forhandlinger 1993.
Betænkning om Lovtidende i elektronisk form. Betænkning nr. 1464/2005. - 82 s.
Danske love kan have følgende undtagelser:
  1. ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.”
  2. ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.”
  3. ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.”
  4. ”§§ 2 og 3 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.”
  5. ”Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger
Ministerier i Grønland
Parlament: Det grønlandske landsstyre
Der er to grønlandske mandater i Folketinget i Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget.
Forsvar / militær: Dansk-amerikansk 'Overenskomst om forsvaret af Grønland', 1951.
Det dansk-amerikansk udvalg vedr. anlægsarbejder i Grønland, 1961
Fremmede orlogsfartøjers og militære luftfartøjers adgang til dansk område under fredsforhold, 1976.
Grønlands Kommando, Kangilinnguit / Grønnedal. Værnepligt: Nej, herunder Fritagelse for værnepligt for ansatte ved internationale organisationer, 1994.
Efterretningstjenester: PET's virksomhed i forhold til Grønland og Færøerne: PET-Kommissionens beretning bind 14. /Henrik S. Nissen ; Mogens Pelt, - 68 s.
- http://www.petkommissionen.dk/fileadmin/bind/pet_bind14.pdf
Paramilitære styrker:
Den grønlandske fredsgruppe Sorsunnata vil arbejde for, at en atomvåbenfri zone i Norden også omfatter Grønland.
Fredsbevægelser: Sorsunnata / ikkekrig 1984-?
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Den tyske Brødremenighed, Herrnhuterne, 1733-1900.
Fenger, Hans Mathias: Bidrag til Hans Egedes og den grønlandske missions historie 1721-1760, efter trykte og utrykte Kilder. Gad, 1879.- 378 s.
- http://www.archive.org/details/bidragtilhanseg01fenggoog
Forfatteren modtog en Theologisk Licentiatgrad for afhandlingen.
Cranz, David: The history of Greenland : containing a description of the country and its inhabitants and particularly a relation of the mission, carried on for above these thirty years by the Unitas Fratrum at New Herrnhuth and Lichtenfels, in that country.
- London : Printed for the Brethren's Society for the Furtherance of the Gospel among the Heathen ... 1767 og 1820. I-II - 516+ 404 s.
- http://archive.org/details/cihm_33433
Egede, Hans, 1686-1758 :Omstændig og udørlig relation angaaende den grønlandske missions begyndelse og fortsættlse : samt hvad ellers mere der ved landets recongnoscering dets beskaffenhed, og indbyggernes væsen og levemaade vedkommende er befunden - Kjobenhavn : Trykt hos Joh, Christ. Groth ... 1738.- 452 s.
- http://archive.org/details/cihm_35490
Oversat til hollansk: Beschryving van Oud-Groenland of eigentlyk van de zoogenaamde Straat Davis [microform] : behelzende deszelfs natuurlyke historie, standsgelegenheid, gedaante, grensscheidingen, veldgewassen, dieren, vogelen, vischen, enz. : mitsgaders den oirspring en voortgang der aeloude noorwegsche volkplantingen in dat gewest : benevens den aart, inborst, wooningen, levenswyze, kleding, spraak, bygelovigheid, dichtkunst, uitspanningen en tydverdryven der hedendaagsche inboorlingen : eerst in de Deensche taal geschreven (1746).
- http://archive.org/details/cihm_18292
Sociale forhold:
The Circumpolar Health Bibliographic Database - http://www.aina.ucalgary.ca/chbd/
I den bedste mening? Om et eksperiment med grønlandske børn og mulighederne for forsoning mellem Danmark og Grønland. Integreret speciale / Maria Bunch Farver.
Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet. Efterårssemester 2010. 98 s.
Betænkning 1442 om det grønlandske retsvæsen. / Den Grønlandske Retsvæsenskommission, 2004.
Bind 1 Generelt om retsvæsnet ISBN 87-631-0027-0
Bind 2 Retsplejen og domstolene ISBN 87-631-0023-1
Bind 3 Kriminaliteten og kriminalforsorgen ISBN 87-631-0023-8
Bind 4 Politiet, opfølgning mv. ISBN 87-631-0026-6
Bind 5 Lovudkast 1. del ISBN 87-631-0027-4
Bind 6 Lovudkast 2. del ISBN 87-631-0028-2
Bind 7 Litteratur og bilag ISBN 87-631-0029-0
'”Kriminalloven og retsplejeloven for Grønland har i stort set uændrede skikkelser bestået i snart henholdsvis 40 og 30 år. Disse vigtige lovgivninger for det grønlandske samfund blev dengang udformet i lyset af den grønlandske samfundsstruktur og de værdier og skikke, der prægede det grønlandske samfund. I den forløbne periode har samfundsforholdene i Grønland på en række områder ændret sig på afgørende måde. Under hensyn til denne udvikling og den debat, som er fulgt i dens kølvand, er det nødvendigt med en grundig gennemgang og nyvurdering af hele det grønlandske retsvæsen.'
Børneloven.
jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 8. november 2012, som ændres ved § 22 i det af Folketinget den 16. maj 2013 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.),
Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974
Afgivet til Statsministeriet d. 1. juni 2011
Udarbejdet af Ph.d. Jens Heinrich, Ph.d., adjunkt Sniff Andersen Nexø, Dr. jur., professor Linda Nielsen
'Kommissorium Regeringen anmoder – efter drøftelse med Grønlands Selvstyre – professor Linda Nielsen, adjunkt Sniff Andersen Nexø og cand. mag. Jens Heinrich om at udarbejde en historisk udredning om baggrunden for, at retsstillingen for børn født uden for ægteskab var forskellig i Grønland og i Danmark frem til ikrafttrædelsen for Vestgrønland i 1963 og for Østgrønland i 1974 af lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling. Udredningen bør beskrive retsstillingen for børn født uden for ægteskab efter grønlandsk henholdsvis dansk ret fra omkring 1914, hvor man får de første positive bestemmelser i Grønland, og frem til 1963 henholdsvis 1974 samt foretage en sammenlignende analyse af retsstillingen. Udredningen bør endvidere bl.a. beskrive, hvilke overvejelser der lå til grund for at opretholde henholdsvis ændre retsstillingen i Grønland i perioden, samt i hvilket omfang der var dialog mellem danske og grønlandske myndigheder herom. Udredningen bør tilstræbes at være på maksimalt ca. 60 sider, inkl. sammendrag og konklusionsafsnit, men ekskl. bilag. Udredningen bedes afgivet til regeringen senest den 1. juni 2011 med henblik på efterfølgende offentliggørelse.
- http://www.stm.dk/publikationer/GRL_udredning_11/Udredning_m_bilag.pdf
Regeringens lovprogram 2013-2014 på Grønlandsudvalgets område
- http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/gru/bilag/1/1285572.pdf
Uddannelse: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, herunder Bekendtgørelse om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Universiteter: Ilinniarfissuaq / Grønlands Universitet - http://www.ilisimatusarfik.gl/Default.aspx
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturressourcer: Aluminium, antimon, beryllium, cobalt, diamanter, flusspat, gallium, germanium, grafit, guld, indium, jern, kopper, krom, kryolit, kul, litium, magnesium, mangan, marmor, nikkel, niobium, olivin, platin, sølv, tantalum, tellur, thorium, titanium, uran, vanadium, wolfram, zink, zirkonium.
Se bl.a. Aluminium Company of Canada og Pennsylvania Salt Manufacturing Company.
Kgl. anordning nr. 153 af 27. april 1935 om udnyttelse af råstoffer i Grønlands jordbund. I: Betænkning afgivet af den af Ministeriet for Grønland under 7. januar 1960 nedsatte Minelovskommission for Grønland. Betænkning nr. 340. 1963.
Greenland Minerals and Energy: GME får tilladelse til at efterforske radioaktive grundstoffer, 12/02/201.
'Naalakkersuisut har godkendt en tilføjelse til vilkårene i den efterforskningstilladelse, der regulerer og afgrænser Greenland Minerals and Energy’s aktiviteter på Kuannersuit/ Kvanefjeld ved Narsaq. Det betyder, at selskabet nu kan efterforske mineraler med et radioaktivt indhold over almindeligt baggrundsniveau. Naalakkersuisuts beslutning betyder desuden, at Greenland Minerals and Energy har fået tilladelse til at søge om udnyttelsestilladelse inklusive radioaktive mineraler. Greenland Minerals and Energy har indtil videre kortlagt en forekomst på 619 millioner tons malm med et indhold af 6,6 millioner tons sjældne jordarters metaller, 353 millioner pund uran-oxid og 1,3 millioner tons zink. Indholdet af uran og thorium i Kuannersuit/Kvanefjeld ligger med den nuværende viden væsentligt over den nuværende 0-tolerance niveau.'
Mineralske råstoffer i Grønland / Karsten Secher. I: Geoviden, 2005:1.
- http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-1-2005.pdf
Marfelt, Birgitte: Sjældne jordmetaller sætter Grønland på verdens energikort : Grønland rummer sandsynligvis verdens største depot af sjældne jordmetaller, der i så fald kan dække en fjerdedel af det globale behov. I: Ingeniøren, 05/20/2011.
Pauly, Hans: White cast iron with cohenite, schreibersite, and sulphides from tertiary basalts on Disko, Greenland. I: Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, vol. 19/01, pp. 28-26.
- http://2dgf.dk/xpdf/bull19-01-8-26.pdf
Udvinding af uran i Grønland. / Per Kalvig, Karsten Secher og Gert Asmund. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS, udateret, - 28 s. - ISBN: 978-87-7871-287-5
Erhverv, handel og industri: Transportkommissionen: Betænkning. / Grønlands selvstyre, Departementet for Boliger, Infrastruktur og trafik. 2011. - 433 s.- ISBN : 978-87-91044-15-1
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: Greenland Contractors.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page