læge

Doktor, speciallæge, veterinær (dyrlæge), tandlæge.
En odontolog er en tandlæge.
Faguddannet person som søger at helbrede patienters fysiske sygdomme og sår inden for hospitalsvæsnet og praksissektoren.
At læge = at helbrede, kurere.
Lægeloven eller Bekendtgørelse af lov om udøvelse af lægegerning var indtil 1. januar 2007 den lov, hvori lægernes – inklusiv turnuslægernes og speciallægernes – virke samt autorisations- og videreuddannelsesbestemmelser er beskrevet.
1. januar 2007 afløses Lægeloven af Autorisationsloven – Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed – hvor lægers virke samt autorisations- og videreuddannelsesbestemmelser beskrives i § 27-46.
Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
Autorisationsloven - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138178
Bekendtgørelse om speciallæger, 1976
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=46252&exp=1
Se også: Lov om virksomhedsansvarlige læger.
Praksissektoren omfatter alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og tandplejere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer samt psykologer. Aktiviteterne omfatter de behandlinger og konsultationer, der finder sted i praksissektoren. Styringen af praksissektoren finder sted i Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Regionerne.
Bekendtgørelse om speciallæger, 2017.
§ 1. Styrelsen for Patientsikkerhed kan meddele læger tilladelse til at betegne sig som speciallæge inden for følgende specialer:
1) Akutmedicin.
2) Almen medicin.
3) Anæstesiologi.
4) Arbejdsmedicin.
5) Børne- og ungdomspsykiatri.
6) Dermato-venerologi (hud- og kønssygdomme).
7) Gynækologi og obstetrik (kvindesygdomme og fødselshjælp).
8) Intern medicin: endokrinologi (medicinske hormonsygdomme).
9) Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (medicinske mave-tarm- og leversygdomme).
10) Intern medicin: geriatri (alderdommens sygdomme).
11) Intern medicin: hæmatologi (blodsygdomme).
12) Intern medicin: infektionsmedicin.
13) Intern medicin: kardiologi (medicinske hjerte- og kredsløbssygdomme).
14) Intern medicin: lungesygdomme.
15) Intern medicin: nefrologi (medicinske nyresygdomme).
16) Intern medicin: reumatologi (gigtsygdomme).
17) Kirurgi (kirurgiske sygdomme).
18) Karkirurgi (kirurgiske blodkarsygdomme).
19) Plastikkirurgi (plastik- og rekonstruktionskirurgi).
20) Thoraxkirurgi (brysthulens kirurgiske sygdomme).
21) Urologi (urinvejenes kirurgiske sygdomme).
22) Klinisk biokemi.
23) Klinisk farmakologi.
24) Klinisk fysiologi og nuklearmedicin.
25) Klinisk genetik.
26) Klinisk immunologi.
27) Klinisk mikrobiologi.
28) Klinisk onkologi (kræftsygdomme).
29) Neurokirurgi (kirurgiske nervesygdomme).
30) Neurologi (medicinske nervesygdomme).
31) Oftalmologi (øjensygdomme).
32) Ortopædisk kirurgi.
33) Oto-rhino-laryngologi (øre-næse-halssygdomme).
34) Patologisk anatomi og cytologi (vævs- og celleundersøgelser).
35) Psykiatri.
36) Pædiatri (sygdomme hos børn).
37) Radiologi (røntgenundersøgelse).
38) Retsmedicin.
39) Samfundsmedicin.
Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) er den faglige sammenslutning af danske børnelæger.
En lægeerklæring er erklæringer om patienters helbredsforhold udstedt af autoriserede sundhedspersoner.
Bekendtgørelse om afgivelse af erklæringer m.v., 2011.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138240
Se også: Ambulant lægebehandling ; Avicenna ; barfodslæge ; Danske læger mod kernevåben ; Danske lægers sammenslutning mod krig ; Danske Regioner ; Danske Tandlæger mod Kernevåben ; diætist ; dårelæge ; Ebba Lund ; embedslæge ; Mogens Fog ; the Global Health Watch ; Globale Læger ; Indenrigs- og Sundhedsministeriet ; the International Physicians for the Prevention of Nuclear War ; kirurg ; Kristelig Lægeforening ; Landstandlægenævnet ; livlæge ; lægehus; lægekunst ; lægekonsulent ; Læger for Fred ; Læger uden Grænser ; Læger uden sponsor ; lægemission ; Lægernes Pension ; Lægerådet ; Lægevagten ; lægevidenskab ; Medact ; Medical Association for the Prevention of War ; Medical Campaign Against Nuclear Weapons ; medicin ; militærlæge ; natlæge ; Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse ; overlæge ; Overlægeforeningen ; Overlægerådet ; psykiatri ; psykofarmaka ; Retslægerådet ; reservelæge ; Socialistisk Medicinergruppe, 1931-1941 ; Specialistnævnet ; sundhed ; sundhedsvæsen ; turnusreservelæge ; tvangsbehandling ; World Health Organisation.

Litteratur

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
LBK nr 1350 af 17/12/2008 Gældende. / : Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
- https://w0.dk/~chlor/www.retsinformation.dk/lov/l121913.html
Betænkning afgivet af kommissionen angående lægers retsstilling.
/ : Ministeriet for Sundhedsvæsen, 1931.
Heri: Domme vedrørende Lægers Erstatningsansvar og Retslægeraadets Materiale angaaende Sager mod Læger, sigtede for begaaede Kunstfejl eller Forseelser.
... Retslægeraadet udtalte, at man ikke fandt, at der kunde bebrejdes Lægen noget.
Brookway, Fenner: Bermondsey Story : The Life of Alfred Salter. 1995.
Embedslægevæsenet: betænkning fra det af indenrigsministeren den 17. maj 1982 nedsatte udvalg 1984. ; Betænkning, 1015)
Hvidovres læger har lukket for tilgang : Der er mangel på praksiserende læger. I: Hvidovre Avis, 24. juli 2018.
Journalbekendtgørelsen: Sundheds- og Ældreministeriet.
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), 2016.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183578
Rigsrevisionens beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger, 3/ 2016.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104389/sr0316.pdf
Rigsrevisionen: Beretning til Statsrevisorerne om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. 2012. - 42 s.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media(2323,1030)/17-2011.pdf
'Praksissektoren leverer i dag størstedelen af de ydelser, borgerne modtager uden for sygehusvæsenet. De offentlige udgifter til praksissektoren udgjorde i 2011 ca. 13,7 mia. kr. (løn- og prisniveau 2011). Fra 2001 til 2011 steg udgifterne med ca. 2,5 mia. kr., svarende til ca. 22 %. Der er således tale om en sektor, som er vokset gennem de seneste 10 år, og som i dag lægger beslag på betydelige resurser.'
Ryg Olsen, Ellen: Fattige ejer ikke kroppen : Hvis man er på sygedagpenge, eller søger pension, skal man underkaste sig den behandling, forvaltningen finder for ret. Rådgivere er lægekonsulenter, der ikke har set de patienter, det drejer sig om. I: Information, 09/14/2011.
Ryg Olsen, Ellen: Man kan blive tvangsbehandlet af læger i Danmark, [hvis man er afhængig af overførselsindkomst]. I: Informations kronik, 03/24/2010.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page