terror

Latin: Skræk; opfylde med frygt og rædsel.
Militært og politisk begrundet strategi med systematisk undertrykkelse og volds­anvendelse; krigsforbrydelser i fredstid. Formålet med terrorisme er at skabe et risikosamfund behersket af skræk eller frygt og dermed gennemtvinge en accept af overvågning, krigsdeltagelse og stramning af straffelove og begrænsninger i borgerlige rettigheder. Skellet mellem politi og militær bliver utydeligt, parallelt med, at skellet mellem krig og fred forsvinder. Antiterrorlove anvendes til bekæmpelse af de andre, de anderledes, politiske og religiøse modstandere som får frataget eller krænket deres menneskerettigheder.

Begrebet terrorisme er meget omdiskuteret internationalt og i Danmark: I den europæiske konvention mod terrorisme fra 1978 tillades udlevering af personer som begår 'særligt alvorlige lovovertrædelser så som flykapring, bortførsel, gidseltagning, brug af bomber, granater, raketter og brevbomber'.
Straffelovens kapitler 12 og 13 indeholder bestemmelser, der retter sig mod handlinger, der angriber eller truer statens selvstændighed og sikkerhed. Kapitel 13 i straffeloven vedrører forbrydelser mod statsforvaltningen og de øverste statsmyndigheder og tilsigter at beskytte den indre fred.
Er definitionen for bred, vil den kunne indeholde for meget: Den ene parts bekymringsvækkende bandit, barbar, vandal, viking, vender, fribytter, kaper, oprører, flykaprer, gidseltager, frihedskæmper, guerilla-soldat, gønge (snaphane), Ku Klux Klaner, partisan, sabotør, schalburgtør, slyngel, taliban og vareulv er modpartens og besættelseshærens terrorist.
Her skelnes mellem to former for terrorisme: Statsterrorisme og individuel eller ikke-statslig terrorisme. Under Nürnberg-processen i 1948 frikendes nazistiske generaler som var ansvarlig for den militære besættelse af Balkan og Norge for krigsforbrydelser. Retten anerkendte, at mord på gidsler ikke skal betragtes som en forbrydelse og at henrettelser af partisaner er lovlig, da frihedskæmpere ikke udgør en legal kampenhed.

Kilde: Orientering, Danmarks kommunistiske Partis Oplysningsudvalg, 1948:3 s. 136

Individuel terrorisme er det samme som statsterrorisme, blot i mindre målestok.

Københavns politi vil ikke retsforfølge dansker, der er efterlyst af Interpol for våbensmugling og terrorvirksomhed.

I international lovgivning anvendes terrorisme i Genève-konventionerne i forbindelse med masseødelæggelsesvåben.
Allerede Sct. Petersborg-deklerationen fra 1868 fastslår, at "Retten til at såre fjenden er ikke ubegrænset" og "det eneste legitime mål, som en stat må kunne forfølge under en krig er at svække modstanderens militære styrke".

Martensklausulen i Haagerkonventionen fra 1907 fastslår, at "befolkningen og de krigsførende [er] undergivet de folkeretslige princippers beskyttelse og regler, således som de følger af civiliserede menneskers omgang med hinanden, af humanitetens bud og af den offentlige samvittigheds krav".

Genèvekonventionen fra 1949 pålægger med hensyn til beskyttelse af civilpersoner i krigstid alle krigsførende parter at garantere civilbefolkningens elementære behov, så som sundhed, sikkerhed og forsørgelse.

FNs generalforsamlingsresolution 1653 fra 24. november 1961, fastslår, at "Enhver stat, der tager kernevåben eller termokernevåben i anvendelse, krænker FNs charter, da den forser sig mod humanitetens lov og begår en forbrydelse mod menneskeheden og civilisationen".

Terrorisme i forbindelse med kernevåben omfatter Dirty bombs, angreb på atomkraftværker og tyveri og anvendelse af kernevåben.

Den amerikanske hær havde Plowshare-organisationen øverst på sin 'terrorism alert list' i 1988 efter demonstrationer mod USAs militære intervention i El Salvador.

FNs generalforsamlingsresolution 51/210 fra 1999: Terrorisme er her: "kriminelle handlinger, der har til hensigt at, eller menes ville fremprovokere en tilstand af terror i den generelle offentlighed".

EUs definition på terrorisme: "Handlinger som med forsæt begås af enkeltpersoner eller grupper mod et eller flere lande, deres institutioner eller befolkninge med henblik på at true dem og i alvorlig grad forstyrre eller ødelægge de politiske, økonomiske eller sociale strukturer i det eller disse lande."

Organisationer som af EU er eller har været erklæret terroristiske

Listen er ukomplet

 1. Abu Nidal Organisation / Sorte september
 2. Al-Aqsa Martyrs' Brigade
 3. Al-Takfir og al-Hijra
 4. Aum Shinrikyo
 5. Autodefensas Unidas de Colombia / De forenede selvforsvarsstyrekr i Colombia
 6. Babbar Khalsa
 7. Ekin -Spanien/Baskerlandet
 8. Columbias væbnede revolutionære styrker (FARC)
 9. Continuity Irish Republican Army
 10. Devrimci Sol
 11. ETA -Spanien/Baskerlandet
 12. Folkefronten til Palæstinas Befrielse
 13. Folkefronten til Palæstinas Befrielse - General Kommandoen
 14. Gama'a al-Islamiyya /Islamisk Gruppe
 15. Gestoras Pro Ammistia-Spanien/Baskerlandet
 16. Hamas-Izz al-Din al-Qassem / Hamas væbnede fløj
 17. Hizbulla - Tyrkiet
 18. Holy Land Foundation for Relief and Development
 19. International Sikh Youth Federation
 20. Islamisk Jehad - Palæstina
 21. Jarrai-Haik-Segi - Spanien/Baskerlandet
 22. KAS -Spanien/Baskerlandet
 23. Det Kurdiske Arbejderparti - PKK
 24. Lashkar e Tayyaba
 25. LVF- Nordirland - protestantisk
 26. Mujahedin-e Khalq Organisation
 27. New People's Army - Fillippinerne
 28. Den Palæstinensiske Befrielsesfront
 29. Real IRA
 30. Red Hand Defenders- Nordirland - protestantisk
 31. Real IRA - Nordirland - katolsk
 32. Sendero Luminoso / Den lysende Sti - Peru
 33. Ulster Defence Organisation
 34. XAKI -Spanien/Baskerlandet

Bekæmpelse af terrorisme finder politisk traditionelt sted på to måder:
1) skærpelse af strafferetten samt ved indførelse af særlovgivning, overvågning og law enforcement, samt, 2) gennem krig.

Ny engelsk, terrorismelovgivning, 2002. Lovgivningen indeværer, 'at terror-mistænkte udlændinge (kan) tilbageholdes på ubestemt tid' i Storbritannien.
'Patriotisk' lovgivning vedtaget i USA som omfatter Total Information Awarenes.
Danmark har aktuelt undertegnet minst 11 konventioner mod terrorisme.
Ny dansk lovforslag om terrorisme fremlægges og vedtages 2001.

Se også: atomterrorisme ; borgerkrig ; Bush-doktrinen ; censur ; dissident ; Center for Biologisk Beredskab ; Joint Task Force for the Horn of Africa ; klassekamp ; menneskerettigheder ; netterror ; Premier Executive Transport Services Inc. ; propaganda ; psykologisk krigsførelse ; retssikkerhed ; tortur ; terrorbalancen ; terrorisere ; Terrorist Information Awareness ; terrorisme ; terrorkrig ; transformation.

Litteratur

Adler, David Jens: Sharon, USA og EUs afmagt. I: BT 04/18/2002.
Andersen, Pauli: Vandværker terrorsikres.
I: Berlingske Tidende, 08/14/2003.
Borre, Ole: Oprørsteorier.
- ISBN 87-19-40117-5
Bundgaard, Bente: Nyt offer for terrorkrigen : Storbritannien vil som det første land nogensinde suspendere dele af den europæiske Menneskerettigheds-konvention for at gennemføre skrappere terrorlovgivning. I: Information, 11/14/2001.
Burcharth, Martin: Husfreden er forbi : Hvorfor holdt Bush forvarslet om terrorangreb hemmeligt? I: Information, 05/18/2002.
Burcharth, Martin: Terrorkrig mørklægges I: Information, 05/22/2002.
Burcharth, Martin: [Eric] Rudolph løber ikke længere. I: Information, 06/06/2003.
Burcharth, Martin: Terrorsmespøgelset hærger Afrika : USA vil undgå at urohærgede afrikanske lande bliver arensted for terrorgrupper. Derfor for-handles nu om adgang til lokale baser. I: Information, 07/10/2003.
Burcharth, Martin: USAs terrorkrig er fedtet ind i olie : USAs militære tilstedeværelse i visse regioner kan tilskrives supermagtens interesse i at sikre uhindret adgang til olie. / [interview] Michael Klare. I: Information, 03/25/2002.
CBO: Estimated Costs of U.S. Operations in Iraq and Afghanistan and of Other Activities Related to the War on Terrorism. 2007. - 18 s. .
Chossudovsky, Michel:Coup d'Etat in America?
Davidsen, Lisbeth: De urørelige : De røde brigader i Italien.
I: Weekendavisen, 04/19.2002.
Effective Counter-Terrorism : A Critical Assessment of European Union Responses / Quaker Council for European Affairs, 2007. - 43 s.
Engene, Jan Oskar: Kampen mot terrorisme. I: Internasjonal Politikk, 2002:1 s. [3]-26
EUs kamp mot terrorisme / Pernille Reiker ; Bjørn Olav Knutsen. I: Internasjonal Politikk, 2003:2 s. 175-199.
Fogh, Lars: Gigantregning for færgesikkerhed. I: Berlingske Tidende, 09/11/2003.
Guevara, Ernesto Che: Gerilja. - Oslo : Pax Forlag, 1968. - 172 s.
Faber, Kim: Eftersøgt dansker slipper for straf. I: Politiken, 03/17/2002.
Hansen, Birte: Terrorisme - de utilfredse og den nye verdensorden. Lindhardt og Ringhof, 2001
Hansen, Jens Chr.: Sikringen af de danske havne på standby. I: Berlingske Tidende, 09/11/2003.
Hansen, Martin A.: Dialog om Drab og Ansvar. I: Der brænder en Ild : En antologi. - Gyldendal, 1945. s. 21-31.
Harrison, Selig: The Afghan arms alliance. I: South, 1985:35 s. 16-21.
Hertzum Alling, Anne: Franske jøder flygter til Israel efter terror i Paris. I: Information, 02/10/2015.
Houmark Andersen, Ivar: USA holder hånden over Huset Saud. I: Information, 07/22/2003.
Hylland Eriksen, Thomas: Velkommen til globaliseringens paranoide tidsalder. I: Information, 01/03/2002 s. 3.
Høi, Poul: Ånden fra Springfield. I: Berlingske Tidende, 09/22/2004.
Judis, John B.: Første skridt eller sidste gisp?I: Information, 01/12/2002 s. 9.
Justitsministeriet: Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurence- og forbrugerforhold på telemarkedet, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Genemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FNs sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.) 2002. 206 s.
Jødisk terrororganisation i Danmark [Jewish Defence League] / Charlotte Aagaard ; Rasmus Egelund. I: Information, 05/01/2003.
Kaplan, David E.: Hearts, Minds, and Dollars : In an Unseen Front in the War on Terrorism, America is Spending Millions...To Change the Very Face of Islam.
http://www.usnews.com/usnews/news/articles/050425/25roots.htm
Kautsky, Karl: Kommunisme og Terrorisme. - København : Fremad, 1921. - 258 s.
Klare, Michael: Forebyggelse af en mere udbredt krig : Fredsbevægelsens historiske Mission: I: Nyhedsbrev Danske Læger mod Kernevåben, 2001:77 s. 4-7
Langvad, Jacob: 11. september satte fut i racisme i Europa. I: Information, 05/24/2002.
Langvad, Jacob: Tjek på EU-terrorlister : Folketinget vil have tættere kontrol med, hvordan EU sætter nye navne på EUs fælles liste over terrororganisationer. I: Information, 04/19/2002.
Larsson, Janerik: USTASJA : Historien om den kroatiske terrororganisation fra 1929 til nu.
- ISBN 87-568-0240-4
Lawyers' Committee on Nuclear Policy: Erklæring om atomvåbens ulovlighed. I: Bilag 1 til Forslag til folketingsbeslutning om ikke-førstebrug af atomvåben / fremsat 14. december 1983 af Birkholm og Anne Grete Holmgaard.
Leder: Balladen om FE-chefen. I: Information, 04/01/2015.
Lia, Brynjar: Militære instalasjonar som terrormål i fredstid? : En gjennomgang av faktiske terroranslag mot militære installasjonar på 1990-tallet. - Kjeller : FFI, 2001. 30 s. ; FFI rapport ; 2001/03419)
Madsen, Lars: Skæg og blå briller holder ikke : I kampen mod islamiske terrorgrupper er CIA i gang med at rekruttere nye spioner i hobetal. Der er mange ansøgere, men få egnede. I: Information, 08/13/2002.
Madsen, Lars: Terrorgruppe som USAs våben mod Iran : Pentagon vil støtte den iranske terrorgruppe Folkets Mujahedin for at komme det iranske regime til livs, hævder flere medier. I: Information, 05/31/2003.
Marighella, Carlos: Håndbog i by-guerilla. - København : Demos, 1970. - 53 s.
Militært tidsskrift : Tema om terrorisme, 2002 marts.
Mathaisen, Karsten: Den såkaldte krig mod terror : Findes der en mulighed for forsoning - eller skal vi finde os i en permanent krigstilstand? - Faxe : Fredsforlaget, 2006. - 163 s. - ISBN 87-92070-00-0
Minister skal forklare terrorliste. I: Kristeligt Dagblad, 01/04/2003.
Møller, Bjarke: En illegal, uretfærdig og umoralsk krig. [Interview med] Baltasar Garzón. I: Information, 06/12/2003.
Møller, Bjarke: Folk kryber ind i sneglehuset ; [interview] Ulrik Beck. I: Information, 02/22/2002.
Møller, Bjarke: Garsón vil forhøre Kissinger i London : Spansk dommer vil i næste uge udspørge USAs forhenværende udenrigsminister Henry Kissinger, om han har medansvar for terrorisme og folkemord begået af sydamerikanske juntaer i 70erne. I: Information, 04/18/2002.
Napoleonis, Loretta: Modern Jihad : Tracing the Dollars Behind the Terror Networks. - London : Pluto Press, 2004?
National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States: The 9/11 Commission Report. 2004.
Nissen, Gunnar: Tito : Proletar, partisan, præsident. - ISBN 87-7003-214-9
Nuclear Terrorism / Ira Helfand ; Lachlan Forrow ; Jaya Tiwari. British Medical Journal, 2002:324 ; oversat til dansk i: Nyhedsbrev Danske Læger mod Kernevåben, 2001:77 s. 10-12
Pool, David: From guerillas to government : the Eritrean people's Liberation front. - ISBN 0-852-55853-8
Priest, Dana: Jet Is an Open Secret in Terror War
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A27826-2004Dec26.html?
Monday, December 27, 2004; Page A01
Rasmussen, Annegrethe: Britisk civilforsvar forældet. I: Information, 12/10/2002.
Reeve, Simon: The new Jackals : Ramzi Yousef, Osama bin Laden and the future of Terrorism.
André Deutsch, 2001.
Reuters: Britisk terrorsag for Overhuset : Terrormistænkte anker sag om tilbageholdelse på ubestemt tid. I: Politiken, 10/05/2004.
Ringkøbing, Jeanette: Bavarian Nordic tjener på terrorfrygt. I: Politiken, 03/14/2002
Russel, Ben: Irak-krigen har styrket al-Queda : Underhusets udenrigsudvalg vurderer, at koalitionens kampagne mod Saddam globalt har styrket islamisk terrorisme. I: Information, 08/02/2003.
Røder, Ulla: Retssikkerheden i Europas demokratier.
Saittz, Dorrit: USA laver aftale med terrorgruppe. I: Information, 05/03/2003.
Serge, Victor: What everyone should know about state repression.
- ISBN 0-902030-97-3
Seidelin, Michael: Banangigant [Chiquita] betalte terrorister i Columbia. I: Politiken, 08/03/2007.
Skovboe, Jakob: Regeringen omsider klar med terrorindsats [sic] på IT-området. I: Berlingske Tidende, 04/17/2004.
Solomon, Norman: Tillid, krig og terrorisme. I: Information, 06/24/2003.
Sørensen, Stig: Terroristernes samarbejde og fælles aktioner ny trussel mod demokratierne : Effektiv bekæmpelse hindres af nationale hensyn, af indenrigspolitiske stridigheder og af selve det parlamentariske demokratis grundprincipper. I: Fremtiden, 1985:4 s. 34-40.
Terrorbekæmpelse, folkeret & menneskerettigehder. - København : FN-forbundet, 2003. - 18 s.
Terrorisme, krig og sikkerhed i det 21. århundrede. I: COPRI nyt. Tema, 2001:11.
Bibliografi s. 46-47
Terrorisem og antiterrorisme. I: Demos Nyhedsbrev, 2002:71 s. 3-11.
Ulateig, Egil: De gode mot de onde : verdenskrig, partisankrig, likvidasjoner og folkerett. 1999.
- ISBN 82-995299-0-5
Theils, Lone: Terrormistænkte ulovligt tilbageholdt i Storbritannien. I: Berlingske Tidende, 12/17/2004.
Weper, Torsten: Tysk antiterrordebat blusser op : Tyske politikere overvejer at lade soldater hjælpe politiet med at opretholde ro og orden i landet. I: Information, 01/15/2003.
Wilhjelm, Preben: Ret og terror. I: Politikens kronik, 11/09/2001.
Willum, Gunnar: Terrorkrig fedtet ind i olie : Amerikanske specialtropper er chekket ind på det fineste hotel i Georgiens hovedstad, men de har fået følgeskab af repræsentanter for oliebranchen. I: Information, 09/09/2002.
Aagaard, Charlotte: Forbindelsen der blev væk. I: Information, 07/16/2003.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page