Børne- og Socialministeriet

Ministerium oprettet 2016.
Fortsat fra: Social- og Indenrigsministeriet og Socialministeriet.
Børne- og Socialministeriet Retsinformation
-https://www.retsinformation.dk/Forms/R0310.aspx?res=169
Børne- og Socialministeriet har det overordnede ressortansvar for socialområdet, dagtilbudsområdet og familieretsområdet. Heri indgår bl.a. ansvaret for kommunernes indsatser over for børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, ansvaret for dagtilbud mv. samt ansvaret for sager om skilsmisse, adoption og forældre-myndighed.
Bekendtgørelse af lov om social service, 2018.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202239
§ 1. Formålet med denne lov er
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn, 2018.
§ 1. Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og kapitel 40 i sundhedsloven. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene.
Se også: Ankestyrelsen ; Børnerådet ; Det centrale handicapråd ; Frivilligrådet ; Rådet for socialt udsatte ; socialpolitik ; Socialstyrelsen.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

- https://socialministeriet.dk/publikationer/
Børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner.
/ ; Børne- og Socialministeriet, 2018.
; Velfærdspolitisk Analyse nr. 15 · Juni 2018)
Hjemløse på forsorgshjem og herberger.
/ :Børne- og Socialministeriet, 2016.
; Velfærdspolitisk Analyse nr. 6 · September 2016)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page