Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Styrelse oprettet 2010 under Erhvervs- og Vækstministeriet.
Fortsat fra: Monopolrådet, Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen.
Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet, 2015.
- https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1152
Bekendtgørelse af konkurrenceloven, 2018.
30. januar 2019
Falck Danmark A/S har misbrugt sin dominerende stilling ved at have fastlagt og implementeret en strategi om at ekskludere konkurrenten BIOS Ambulance Service Danmark A/S fra ambulancekørsel i Region Syddanmark. Konkurrencerådet har afgjort sagen.
Se også: Anke ; forbrugerombudsmanden ; kartel ; konglomerat ; konkurrence ; Konkurrenceankenævnet ; Konkurrencerådet ; monopol ; Monopoltilsynet ; økonomi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning om behandling af konkurrencesager. / : Rigsrevisionen, 2018.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har ansvaret for at håndhæve konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver overtrædelser af konkurrenceloven civilretligt, mens den strafferetlige del håndhæves af SØIK.
Statsrevisorerne finder, at det er utilfredsstillende for borgere og virksomheder, at sagsbehandlingstiderne ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har været stigende, og at SØIK ikke har levet op til egne mål for sagsbehandlingstider. Statsrevisorerne finder, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og SØIK bør overveje, hvordan sagsbehandlingen af konkurrencesager kan effektiviseres.
Fra monopollov til konkurrencelov : Betænkning nr. 1075 - om modernisering af monopolloven og pris- og avanceloven. Industriministeriet, 1986.
Karteller: Afsløringen af aftalt spil i danske virksomheder. / : Hubert Buch-Hansen. Gyldendal, 2016.
Marked, erhvervsliv og stat. Dansk konkurrencelovgivning og det store erhvervsliv. / : Per Boje og Morten Kallestrup. Aarhus Universitetsforlag, 2004.
Undersøgelsen vil sætte fokus på udformningen og til dels administrationen af dansk konkurrencepolitik forstået som den offentlige regulering af erhvervsvirksomheders forsøg på enkeltvis eller i samarbejde at regulere markedet ved konkurrencebegrænsning i kraft af monopoler eller markedsdominerende positioner.
Oversigt over konkurrencebegrænsninger i dansk erhvervsliv : Afsluttende betænkning fra den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte Trustkommision, 1960 ; Trustkommisionens betænkninger, nr. 8, Betænkning, nr. 249)


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page