Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet.
Styrelsen har ansvaret for ministeriets erhvervs- og miljøpolitik.
Nuværende organisation fra 2017.
forsat 2017 fra: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
forsat 2011 fra: NaturErhvervstyrelsen.
Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser, 2017
- https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192738
§ 1. Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet.
Styrelsen gennemfører Miljø- og Fødevareministeriets erhvervspolitik inden for landbrug og forarbejdning.
Stk. 2. Styrelsen er det udbetalende organ i Danmark for så vidt angår midler fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).
§ 2. Landbrugsstyrelsen varetager navnlig opgaver vedrørende:
1) Administration af EU´s støtteordninger inden for landbrugssektoren og af nationale ordninger, herunder udbetaling af tilskud, overvågning og kontrol.
2) Administration af støtteordninger til udvikling af landdistrikterne under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (Landdistriktsfonden), herunder udbetaling af tilskud, overvågning og kontrol.
3) Administration af tilskud til forskning, udvikling og demonstrationsprojekter vedrørende jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevare- og veterinærforhold.
4) Administration af støtte til foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, herunder udbetaling af tilskud....
Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet, 2019.
Afgiftsfonden for frugt- og gartneri
Afgiftsfonden for planteopformering
Fjerkræafgiftsfonden
Frøafgiftsfonden
Fåreafgiftsfonden
Hesteafgiftsfonden
Kaninafgiftsfonden
Kartoffelafgiftsfonden
Kvægafgiftsfonden
Mælkeafgiftsfonden
Planteforædlingsfonden
Promilleafgiftsfonden, gartner
Promilleafgiftsfonden, landbrug
Svineafgiftsfonden
Se også: Fiskeristyrelsen ; Fødevarestyrelsen ; Plantenyhedsnævnet ; Voldgiftsnævnet vedrørende forgiftning af honningbier ; udflytning af statslige arbejdspladser ; Det økologiske Fødevareråd ; økonomi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Rigsrevisionens beretning om udflytning af statslige arbejdspladser
afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger, 2018.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104846/sr1817.pdf
Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at ministeriernes arbejde med at udflytte de statslige arbejdspladser samlet set har været varetaget hensigtsmæssigt. Statsrevisorerne konstaterer samtidig, at udflytningen – som forventet – har medført en produktionsnedgang i institutionerne, herunder længere sagsbehandlingstider, som borgere og virksomheder har kunnet mærke.
Statsrevisorerne beklager samtidig, at Landbrugsstyrelsen, Geodatastyrelsen og Nævnenes Hus ikke har opfyldt alle mål for produktionen, hvoraf flere i forvejen var blevet nedjusteret på grund af udflytningen. Udflytningen har haft negative konsekvenser for borgere og virksomheder i form af øgede sagsbehandlingstider og fald i produktionen.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page