naturfredning

Latin: Naturbeskyttelse, naturværn.
Bestræbelser der dækker to fagområder:
1. Beskyttelsen af naturen mod ødelæggelse og forurening, samt
2. beskyttelse af historiske genstande, kulturarv.
I Danmark er naturfredning defineret fra og med begrebet jordfaste fortidsminder (fra oldtiden) i naturfredningsloven af 1937:
Lov nr. 140 af 7. maj 1937 om Naturfredning.
Bekendtgørelse om beskyttelse af vilde, dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washingtonkonventionen/CITES), 2018
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, 2015:
Beskyttede naturtyper m.v. : Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v.
Se også: Danmarks Naturfredningsforening ; Fredningsnævn (i amter) ; habitat ; jagt ; Landbrugsministeriet ; Miljøministeriet ; Miljø- og Fødevareministeriet ; Naturklagenævnet ; Naturbeskyttelsesrådet ; Naturfredningsrådet ; Naturrådet ; Overfredningsnævnet ; Skov- og Naturstyrelsen ; Skovrådet ; Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ; Vildtforvaltningsrådet ; Vildtforvaltningsrådets Reservatudvalg ; Vildtnævnet ; reservat ; Reservatrådet.
Se tillige: Hesseløsagen ; Den internationale plantebeskyttelseskonvention.

Litteratur

UNESCO Database of National Cultural Heritage Laws
- http://www.unesco.org/culture/natlaws/
Betænkning om naturfredning I. Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission; Betænkning 461; 1967
Betænkning om naturfredning II. Afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. november 1961 nedsatte Naturfredningskommission; Betænkning 461; 1967
Bevar din arv : 1937 - Danmarks fortidsminder - 1987. / : redigeret af Ingrid Nielsen.
G.E.C. Gad, Skov- og Naturstyrelsen, 1987.
Meget grundig gennemgang og dokumentation af tidligere tiders syn på fortidsminderne og myndighedernes holdning til regulering og bevaring og om perioden fra før og efter naturfredningsloven af 1937 frem til 1987 med en gennemgang af de enkelte kategorier af fortidsminder.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page