Famelies Against the Bomb

familie

Gruppe af nært beslægtede personer, dyr og planter ofte bestående af forældre og børn: kernefamilie, samt deres slægtninge.
Forældre, ofte ægtepar, forbindes gennem parforhold eller ægteskab.
Familieformen varierer alt efter det samfund og de omgivelser, den bor i.
Medmor, medmødre
Bekendtgørelse af børneloven
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173272
§ 3 a. Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner, registreres ægtefællen eller partneren som medmor til barnet...
Kønsneutralitet i børne- og ægteskabslovgivningen - en juridisk udredning. / : Ankestyrelsen 2012.
Familiebegrebet dækker i dag over særdeles mange forskellige konstellationer af mennesker. En familie kan f.eks. bestå af par – både par af forskelligt og af samme køn, gifte og ugifte – og af enlige mænd og kvinder, alle enten med eller uden børn, enten egne børn eller sammenbragte børn. Hertil kommer de mangeartede muligheder for familiestiftelse for eksempel ved hjælp af kunstig befrugtning i og uden for det etablerede offentlige sundhedssystem, hvor spørgsmålet om æg- og sæddonorers familiemæssige status også kan komme på tale.
Se også: Adoption ; Adoptionsnævnet ; arv ; barndom ; Bedsteforældre for asyl ; Bedstemødre mod Atomvåben ; Bedsteforældrenes Klimaaktion ; bolig ; børneloven ; børneægteskaber ; delebørn ; dominans ; dynasti ; eneforsørger ; enke ; ernæring ; demografi ; Familieministeriet ; famieplanlægning ; familieret ; Families against the Bomb ; Familieretsdirektoratet ; familiesammenføring ; familiesammenføring med børn ; Familiestyrelsen ; familievirksomhed ; fattigdom ; forældeegnethedsprøve ; forældrekontrol ; forældremyndigehd ; fester ; generation ; harem ; husbond ; husflid ; hustru ; klan ; klædedragt ; liv ; matriakat ; military children ; Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender ; monogami ; UK National Council of One Parent Families ; Navneloven ; panikalder ; patriarkat ; polyandri ; polygami ; pårørende ; regnbuefamilie ; rugemødre ; social kontrol ; Socialforskningsinstituttet ; socialpolitik ; socialpsykologi ; sociologi ; solomor ; storfamilie ; Statsamt ; trolovelse ; ven ; værge ; æt.

Litteratur

Børnefamiliers fattigdom og omsorgssvigt som erfaret af børn og forældre, og som vurderet af professionelle i børneforsorgen i perioden 2013-2014 : En forskningsrapport: 15 case studier fra tre kommuner og en forskningsoversigt af nordisk og engelsksproget litteratur 2000-2014. / : Adam Johansen. Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol, 2016.
- https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bornefamiliers-fattigdom-og-omsorgssvigt
I dette forskningsprojekt undersøges det, hvordan sagsbehandlere inddrager fattigdom i sager om omsorgssvigt af børn.
Familier på integrationsydelse : En analyse af økonomi, afsavn og social eksklusion i et menneskeretligt perspektiv. / : Institut for Menneskerettigheder, 2018.
I 2015 blev integrationsydelsen indført som den laveste økonomiske ydelse i Danmark. Ydelsen gives til arbejdsløse, der har opholdt sig i Danmark i mindre end syv ud af de seneste otte år. Institut for Menneskerettigheder har undersøgt levevilkårene for børnefamilier på integrationsydelse.
Ifølge grundloven er den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, berettiget til hjælp af det offentlige, så vedkommende er sikret et eksistensminimum. Alligevel vurderer instituttet på baggrund af undersøgelsen, at der er god grund til at antage, at der er familier på integrationsydelse, der falder under grundlovens eksistensminimum.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page